Home / Psychologia / Sennik

Sennik

Sennik Ź

Źdźbło: nie szukaj źdźbła w oku twojego bliźniego, dokąd nie wyrzucisz „belki:ze swojego. Źrebię: dla panny wesoły konkurent, — dla mężatki powiększenie rodziny; – karmić je: doznasz niewdzięczności przyjaciół . za swe usługi: gdy słyszałeś, że rży: szczęście. Źrenica oka zdrowa: szczęście i zadowolenie; — źrenica chora: przeszkody w miłości, — …

Czytaj więcej:

Sennik Ż

Żaba: z niezależnych od ciebie p o w o d ó w oziębią się tw e stosunki tow arzyskie. Żabot: poznasz d y s ty n g o w a n ą i ogólnie sz an o w a n ą osobę. Żaboryb (dyabeł m orski): nieprzyjem ne spotkanie. Żąć: …

Czytaj więcej:

Sennik Z

Zabawa: przykry w ypadek. Zabawki dziecinne: kłopoty domowe. Ząb (zęby): prześladow anie; — w ypadające: śmierć starszej osoby w rodzinie; — w y ry w ać zęby: stra ty m ateryalne; — zęby znaleźć: przyjem na niespodzianka; — mieć jeden ząb w ystający nad drugie: rozterki w rodzinie; — krew …

Czytaj więcej:

Sennik W

W abić: nie rób „ o k a “ do byle kogo. W achlarz: od łyczka do rzem yczka, — od flirciku do w iaroło m stw a, — p rz y d a ci się ochłodzenie. W achm istrz: g ru b ą sztukę ułowisz. W afle: zan ad …

Czytaj więcej:

Sennik U

Ubezpieczać się: i przysięga nie pom oże, kto z d rad ę w sercu nosi, ten zdradzi. Ubijać klepisko: niebaw em już utrw ali się twój byt. Ubierać się: jak się m asz ,,u b rać “ , to przynajm niej „n a c zy sto 44, w esz bow …

Czytaj więcej:

Sennik T

Tabaczarka: niechlujstwo otoczenia będzie powodem gniewu. Tabakę zażyw ać: daną ci będzie bardzo pożyteczna rada; — tabakę rozsypyw ać: bezradność w kłopocie. Tabakierka: wejdziesz w dysputę o minionej przeszłości. Tabelę przeglądać lub układać: unormuj sw e życie. Tablica z afiszami: rozryw ki i now iny; — tablica szkolna: trudy i …

Czytaj więcej:

Sennik Sz

Szabas: nieprzyjemność przez żydów. Szabla w pochwie: bezczynny żyw ot; —- samo ostrze: zwyciężysz przeszkody: — szablą wywijać: ,,kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”, — zastosuj to w przenośni do siebie. Szachy: wesele i smutek splotą naprzemian twe życie. Szachraić: idź zawsze prawdą, ona cię wzbogaci. Szacować: w a …

Czytaj więcej:

Sennik S

Sacharyna: jeżeli rozwiążesz zagadkę: „dlaczego to, co ogłaszano przed wojną za truciznę, m a być obecnie wybawieniem od śmierci”, to zdobędziesz sławę i majątek. Sad: otrzymasz w sukcesyi kawał gruntu. Sąd: zmartwienie i wydatki. Sadło: dobrobyt u sąsiada, u ciebie niema przychówku. Sądny dzień: w ybory; będziesz uganiać za „głosam …

Czytaj więcej:

Sennik R

Rabina widzieć: pow odzenie w interesach, zw łaszcza gdy się je prow adzi z żydam i. Rąbać drw a: kto nie ryzykuje, ten nic niema, — korzystna spółka; — rąbać drzew o w lesie: sam podkopiesz sw e szczęście. Rabować, lub być obrabow anym : niespodziewani goście z podarkam i. …

Czytaj więcej:

Sennik No – Nu

sennik

Nobilitacja: honor, odznaczenie. Noc w ogóle: ktoś ma względem ciebie skryte, złe zamiary; — błądzić wśród nocy: niepowodzenie; — noc jasna: prędzej niż myślisz, wydobędziesz się z kłopotów. Nocować w polu, lesie, strzeż się wypadku; — nie mieć noclegu: zmartwienie dla całej rodziny. Nocnik: doznasz od kogoś pożądanej przysługi. Noga …

Czytaj więcej: