Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Biuletyn Coacha

Biuletyn Coacha

Ad­re­so­wa­ny głów­nie do co­achów, jed­nak two­rzy­my go w ten spo­sób, by słu­żył tak­że me­na­dże­rom, te­ra­peu­tom, psy­cho­lo­gom, pe­da­go­gom, na­uczy­cie­lom oraz wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym roz­wo­jem.

Umożliwia dzielenie się warsztatem oraz wizją coachingowego świata. Pozwala również poznać tajniki coachingu niezbędne podczas pracy z klientem.
KSIĄŻKI

Czytaj:   Sekret O'Brienów Lisa Genova

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *