Home / Tag Archives: finanse (page 4)

Tag Archives: finanse

Bankowość elektroniczna Świecka Beata

Bankowość elektroniczna Świecka Beata Bankowość elektroniczna (BE) w Polsce jest młodą dziedziną jeszcze nie do końca zbadaną, lecz bardzo istotną z punktu widzenia banku, jak i klienta. Niniejsza publikacja stanowi jedną z pionerskich na gruncie polskim prób kompleksowego ujęcia fascynującej problematyki bankowości elektronicznej. Prezentuje najciekawsze – zdaniem autorki – zagadnienia …

Czytaj więcej:

Finanse i rachunkowość Dyduch Alina, Sierpińska Maria, Wilimowska Zofia

Finanse i rachunkowość Dyduch Alina, Sierpińska Maria, Wilimowska Zofia Podręcznik obejmuje kompendium wiedzy z finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione: rachunkowość jako system informacyjny firmy, konto jako podstawowe urządzenie księgowe, koszty i ich ujęcie ewidencyjne, ustalenie, rozliczenie i podział wyniku finansowego, sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i …

Czytaj więcej:

Credit Scoring Matuszyk Anna

Credit Scoring Matuszyk Anna Książ­ka Cre­dit Sco­ring za­wie­ra ca­ło­kształt za­gad­nień zwią­za­nych z me­to­dą za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, ja­ką jest cre­dit sco­ring, któ­ra w ostat­nich la­tach ule­gła znacz­ne­mu roz­wo­jo­wi. Obec­nie sco­ring jest pod­sta­wą w no­wo­cze­snym za­rzą­dza­niu ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, jest tak dzię­ki za­awan­so­wa­nym tech­no­lo­giom kom­pu­te­ro­wym i moż­li­wo­ściom wy­ko­rzy­sta­nia du­żych mo­cy tych ma­szyn. Sco­ring sto­so­wa­ny jest nie tyl­ko …

Czytaj więcej:

Rachunek zysków i strat Kondratowicz- Garbarska Irena

Rachunek zysków i strat Kondratowicz- Garbarska Irena Szczegółowa analiza sprawozdania finansowego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w zakresie rozwoju jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego też sprawozdanie to powinno być wiarygodnym źródłem informacji pozwalających określić stan faktyczny majątku firmy i wielkość wygospodarowanego wyniku finansowego. Obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek …

Czytaj więcej:

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Najlepszy Eugeniusz

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Najlepszy Eugeniusz Podręcznik zawiera wiedzę o finansowaniu przedsiębiorstw międzynarodowych. Autor przeanalizował m.in.: bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, kurs walutowy i mechanizm dostosowawczy, rynki walutowe i typy transakcji, derywaty walutowe, ryzyko kursowe, kursowe ryzyko krótko- i długookresowe, zarządzanie ryzykiem (księgowym, krótko- i długookresowym), międzynarodowe finansowanie krótkoterminowe, finansowanie …

Czytaj więcej:

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Jerzemowska Magdalena

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Jerzemowska Magdalena Autorami książki są nauczyciele akademiccy, mający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i duże doświadczenie praktyczne w zakresie analizy finansowej oraz doradztwa finansowego. Dlatego też treść niniejszej publikacji traktować można jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Książka zawiera charakterystyki i …

Czytaj więcej:

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa Gabrusewicz Wiktor, Remlein Marzena

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa Gabrusewicz Wiktor, Remlein Marzena   Zakres przedmiotowy książki obejmuje zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe. Odmienność treści i zasad sporządzania tych sprawozdań stały się podstawą wyodrębnienia dwóch części książki. W części I autorzy przedstawili jednostkowe sprawozdanie finansowe, jego ogólną charakterystykę oraz wszystkie składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, tj. bilans, rachunek …

Czytaj więcej:

Bilans Gos Waldemar

Bilans Gos Waldemar Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji przedstawia zasady i formy sporządzania bilansu oraz dodat­kowych zestawień wyjaśniających jego pozycje (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych), które będą zaspokajały potrzeby informacyjne różnych użytkowników. Autor, Waldemar Gos, podzielił książkę na pięć rozdziałów, które dotyczą sporządzania bilansu i jego związków …

Czytaj więcej:

Zaawansowana rachunkowość finansowa Martyniuk Teresa, Małkowska Danuta

Zaawansowana rachunkowość finansowa Martyniuk Teresa, Małkowska Danuta Rachunkowość finansowa zorientowana na zewnętrznych użytkowników informacji finansowych odgrywa szczególna rolę. Zmiany w regulacjach prawa bilansowego oraz podatkowego mają swoje odbicie w ujmowaniu, wycenie i prezentacji informacji majątkowo-finansowej w rachunkowości. Opracowanie niniejsze ilustruje główne problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie. …

Czytaj więcej:

Rachunkowość nie tylko dla księgowych Kiziukiewicz Teresa

Rachunkowość nie tylko dla księgowych Kiziukiewicz Teresa W książce Autor prezentuje nowoczesne metody strukturyzacji i programowania procesu rozwoju nowego produktu, jego projektowania i testowania oraz zarządzania portfelem projektów w procesie rozwoju nowego produktu, a także trendy i prognozy rozwoju nowych produktów, dowodząc, że postępująca globalizacja i rozwój technologii stawiają przed …

Czytaj więcej:

Strategiczna rachunkowość zarządcza

Strategiczna rachunkowość zarządcza Sformułowanie właściwej strategii działania przedsiębiorstwa oraz jej skuteczna implementacja wymagają zastosowania odpowiednich instrumentów zarządzania. Do takich instrumentów należy zaliczyć rachunkowość zarządczą, ukierunkowaną na strategię przedsiębiorstwa i wspomagającą proces zarządzania strategicznego. Strategiczna rachunkowość zarządcza jest stosunkowo nowym obszarem rachunkowości zarządczej. Dzięki niej uzyskuje się informacje potrzebne do podejmowania …

Czytaj więcej:

Podstawy bankowości z zadaniami Dobosiewicz Zbigniew, Marton-Gadoś Katarzyna

Podstawy bankowości z zadaniami Dobosiewicz Zbigniew, Marton-Gadoś Katarzyna W piątym wydaniu dodano informacje o istotnych zmianach, jakie zostały wprowadzone ostatnio w dziedzinie kredytów, depozytów i nadzoru bankowego, związanych przede wszystkim ze zmianami ustawodawstwa w tej dziedzinie. Uzupełniono dane źródłowe, starsze zastąpiono nowymi – z końca 2007, a w kilku przypadkach …

Czytaj więcej:

Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej Radosiński Edward

Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej Radosiński Edward Tematem książki jest sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zastosowanie narzędzi informatycznych w procesie finansowo-księgowym. Wszystkie prezentowane zagadnienia są opisane z uwzględnieniem najnowszych krajowych i międzynarodowych podstaw prawnych. W książce przedstawiono: – zasady sporządzania sprawozdań finansowych – podstawowe elementy sprawozdawczości …

Czytaj więcej:

Rachunkowość finansowa i podatkowa

Rachunkowość finansowa i podatkowa Nowe, uaktualnione i poszerzone wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika z dziedziny rachunkowości finansowej z uwzględnieniem zagadnień podatkowych. Autorzy powołują się na najnowsze rozwiązania prawne, obowiązujące w 2010 roku, w tym: – zmiany w ustawie o rachunkowości i prawie podatkowym – nowe i zmienione Międzynarodowe Standardy …

Czytaj więcej:

Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce Michalak Aneta

Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce Michalak Aneta Podręcznik akademicki, w którym problematyka finansowania inwestycji została przedstawiona w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania. Autorka systematycznie omawia elementy złożonego procesu finansowania inwestycji: definiuje i klasyfikuje inwestycje; przedstawia kolejne fazy procesu inwestycyjnego; wskazuje wszystkie cechy, które uzasadniają potrzebę dywersyfikacji źródeł …

Czytaj więcej:

Nowoczesna bankowość Heffernan Shelagh

Nowoczesna bankowość Heffernan Shelagh Jeden z najlepszych na świecie podręczników do bankowości. Autor kładzie nacisk przede wszystkim na podstawowe koncepcje oraz uporządkowaną prezentację faktów. W podręczniku można znaleźć najważniejsze elementy tradycyjnego wykładu bankowości, ale główną zaletą jest jego struktura nastawiona na stworzenie teorii bankowości jako odrębnego przedmiotu, a nie jako …

Czytaj więcej:

Podstawy rachunkowości Zbiór zadań

Podstawy rachunkowości Zbiór zadań Zbiór zadań z rozwiązaniami mający na celu, poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, pomóc czytelnikom w przyswojeniu podstawowych technik stosowanych we współczesnej rachunkowości. Dodatkowo zamieszczono kilkadziesiąt pytań testowych oraz krótkich problemów teoretycznych i obliczeniowych, także w większości z odpowiedziami.

Czytaj więcej:

Teoria inwestycji finansowych Luenberger David G.

Teoria inwestycji finansowych Luenberger David G. Niniejszy podręcznik, poświęcony teorii inwestycji finansowych, obejmuje problematykę deterministycznych przepływów pieniężnych, jednookresowych losowych przepływów pieniężnych, instrumentów pochodnych oraz uogólnionych przepływów pieniężnych. Początkowe fragmenty zawierają podstawy teoretyczne i pojęciowe, po czym stopniowo wprowadza się coraz bardziej skomplikowane problemy, przedstawione jednak w przystępny sposób. Zamieszczone w …

Czytaj więcej:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Pomykalska Bożyna, Pomykalski Przemysław

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Pomykalska Bożyna, Pomykalski Przemysław Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce. Zawiera m.in. odniesienia do: zarządzania wartością, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, finansowania ze środków UE. Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do …

Czytaj więcej:

Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykłądów i przypadków Sierpińska Maria, Jachna Tomasz

Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykłądów i przypadków Sierpińska Maria, Jachna Tomasz Książka stanowi oryginalne opracowanie zawierające narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów finansowych. Dotyczą one zarówno decyzji krótko- jak i dłuterminowych. Autorzy wykorzystują swoje doświadczenia praktyczne i różne przypadki firm, w których zastosowane zostały narzędzia finansowe do przeprowadzenia rachunku efektywności …

Czytaj więcej: