Giełda i inwestycje

Random entry RSS

 • Opublikowano w:

  Analiza kursu walutowego Rubaszek Michał, Serwa Dobromił

  Analiza kursu walutowego Rubaszek Michał, Serwa Dobromił Książka jest jedyną pozycją na rynku wydawniczym, która łączy w sobie trzy elementy: – dogłębny opis teorii kursu walutowego – przegląd najważniejszych opracowań literatury światowej z zakresu modelowania kursu walutowego – wyniki obliczeń i wnioski płynące z zastosowania poszczególnych koncepcji kursu walutowego do objaśnienia zmian kursu złotego.

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof

  Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof Wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych po 2008 roku będący konsekwencją kryzysu finansowo-gospodarczego wymusił na specjalistach od inżynierii finansowej stworzenie nowych instrumentów finansowych. Pojawił się popyt na produkt, który z jednej strony gwarantował by, że zainwestowane środki nie zostaną utracone, a z drugiej dawał […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Zarządzanie ryzykiem portfela Zasępa Piotr

  Zarządzanie ryzykiem portfela Zasępa Piotr Zarządzanie ryzykiem portfela funduszy venture capital oraz private equity to skomplikowany proces inwestycyjny. Zarządzający funduszem musi przeprowadzić wiele dodatkowych analiz i badań prywatnych spółek udziałowych pod kątem prawdopodobieństwa i skali wzrostu ich wartości w stosunku do analizy spółek publicznych. Niniejsza pozycja porusza wiele aspektów zarządzania ryzykiem portfela przez fundusze venture […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  NewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Kordela Dominika

  NewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw Kordela Dominika Al­ter­na­tyw­ny sys­tem obro­tu Ne­wCon­nect zo­stał uru­cho­mio­ny w 2007 ro­ku przez Gieł­dę Pa­pie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie, by umoż­li­wić po­zy­ska­nie za­si­leń fi­nan­so­wych o cha­rak­te­rze udzia­ło­wym więk­szej licz­bie podmio­tów go­spo­dar­czych. Re­gu­la­cje ryn­ku al­ter­na­tyw­ne­go Ne­wCon­nect uwzględ­nia­ją po­trze­by oraz ocze­ki­wa­nia ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw dla któ­rych – ze wzglę­du na pro­ce­du­ry i kosz­ty – ry­nek […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Inwestowanie na rynku akcji Nawrocki Tomasz, Jabłoński Bartłomiej

  Inwestowanie na rynku akcji Nawrocki Tomasz, Jabłoński Bartłomiej W książce przedstawiono – z perspektywy inwestora giełdowego – ekonomiczno-finansowe zasady oceny potencjału rozwojowego spółek giełdowych działających w różnych branżach gospodarczych. Poprzez wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz zastosowanie wybranych wskaźników można nie tylko oszacować majątkowy potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, ale również wskazać te spółki, które znajdują […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Ryzyko walutowe Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Kalinowski Marcin

  Ryzyko walutowe Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Kalinowski Marcin Globalizacja, zanikanie granic państw, postęp technologiczny i niestabilność rynków finansowych zaostrzają warunki konkurencji przedsiębiorstw i uświadamiają znaczenie ryzyka. W tych warunkach umiejętność zarządzania ryzykiem staje się dla przedsiębiorstw kryterium decydującym o pozycji konkurencyjnej na rynku. Szczególnie istotnym zagadnieniem w tym kontekście jest ryzyko walutowe. Wzrost wymiany międzynarodowej […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Ryzyko rynku akcji Mentel Grzegorz

  Ryzyko rynku akcji Mentel Grzegorz W obecnych czasach ryzyko jest zjawiskiem powszechnym, lecz nie do końca znanym. Ponieważ nie da się go wyeliminować z codziennych decyzji, jakie przychodzi nam podejmować, należy je poznać jak najlepiej. Wówczas posiadana przez nas wiedza pozwoli nam nie tyle na skuteczne jego ograniczanie, ale głównie na przewidywanie ewentualnych negatywnych skutków, […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Giełda Dobosiewicz Zbigniew

  Giełda Dobosiewicz Zbigniew W walce konkurencyjnej między giełdami różnych krajów liczą się jakość i szybkość obsługi inwestorów, ważne znaczenie mają także takie wskaźniki, jak wielkość operacji giełdowych, kapitalizacja giełdy, liczba notowanych spółek. Klienci chętniej korzystają więc z usług giełdy o większej skali obrotów, licząc na korzystniejszy układ cen. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, funkcjonująca od […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Ekonometria finansowa Łuniewska Małgorzata

  Ekonometria finansowa Łuniewska Małgorzata Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodologię badań ilościowych na rynku finansowym, drugi poświęcony jest opisowi mechanizmów oraz dostępności danych przedstawiających w sposób ilościowy te mechanizmy, trzeci dotyczy metod analizy technicznej, fundamentalnej i […]

  Czytaj więcej