• Opublikowano w:

  Runy Donata Dominik-Stawicka

  Runy Donata Dominik-Stawicka Czym są runy? Z naukowego punktu widzenia to alfabet, pismo runiczne starożytnych Normanów, którym posługiwano się w krainach Północy od II p.n.e. do XI wieku. Słowo runa oznacza tajemnice, a runiczny alfabet nosi nazwę FUTHARK od pierwszych siedmiu run: FEHU, URUZ, THURISAZ , ANSUZ, RAIDAHO, KENAZ. Istnieje kilka odmian Futharku, dla mnie […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Znaczenie pieniądza Agnieszka Kozak

  Znaczenie pieniądza Agnieszka Kozak Pie­nią­dze są te­ma­tem, o któ­ry się ocie­ra­my każ­de­go dnia. Jest to te­mat fa­scy­nu­ją­cy a za­ra­zem trud­ny, gdyż py­ta­nie o sto­su­nek do pie­nią­dza zmu­sza czło­wie­ka do kon­fron­ta­cji z tym, co w nim pier­wot­ne lę­ku przed utra­tą bez­pie­czeń­stwa. „Znaczenie pieniądza” opisuje hi­sto­rię po­wsta­nia pie­nią­dza, je­go de­fi­ni­cje oraz ba­da­nia do­ty­czą­ce funk­cji uży­tecz­no­ści pie­nią­dza i […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Przed wiekami – legendy i opowiadania Donata Dominik-Stawicka

  Przed wiekami – legendy i opowiadania Donata Dominik-Stawicka Jest to zbiór legend, których bohaterami są postaci legendarne i historyczne królowie, artyści, bohaterowie. Książka ta wprowadza dziecko (7 10 lat) w krąg polskiej historii i kultury, przygotowuje do nauki prawdziwej historii poprzez legendy z życia postaci, o których będzie uczyć się w szkole. Przy czym nie […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Pamięć i kreatywność. Trening umysłu na miarę XXI wieku Andrzej Bubrowiecki

  Pamięć i kreatywność. Trening umysłu na miarę XXI wieku Andrzej Bubrowiecki Nasze życie i świat ulegają gwałtownym przemianom; w tempie niespotykanym w dziejach ludzkości. Żyjemy w czasach, w których dostępna wiedza podwaja się co 3-4 lata. Świat staje się mocno konkurencyjny. Czasy, w których edukacja człowieka kończyła się wraz ze skończeniem szkoły, minęły bezpowrotnie. Nauka […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Biuletyn Coacha

  Biuletyn Coacha Ad­re­so­wa­ny głów­nie do co­achów, jed­nak two­rzy­my go w ten spo­sób, by słu­żył tak­że me­na­dże­rom, te­ra­peu­tom, psy­cho­lo­gom, pe­da­go­gom, na­uczy­cie­lom oraz wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym roz­wo­jem. Umożliwia dzielenie się warsztatem oraz wizją coachingowego świata. Pozwala również poznać tajniki coachingu niezbędne podczas pracy z klientem.

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Fantasmagorie romantyczne Donata Dominik-Stawicka

  Fantasmagorie romantyczne Donata Dominik-Stawicka Romantyzm ciągle jeszcze stanowi wyzwanie dla badaczy literatury, to jeszcze niezbadane, niezgłębione tereny, gdyż bogactwo literackie, kulturowe, duchowe epoki pozwala ciągle spoglądać na nowo na dzieła i myśl ich twórców. Ta książka, będąca zbiorem esejów, i szkiców literackich jest właśnie takim bardzo osobistym a jednocześnie naukowym spojrzeniem wstecz w romantyzm i […]

  Czytaj więcej