w

Sennik O

Obalić coś (sprzęt domowy, d rzewo , dom): zerwanie przyjaźni, lub kupna czy sprzedaży .

O bawiać się: dow iesz się o zam ierzonem m ałżeństw ie, którego jednak nie pochw alisz.

O bcęgi: popadniesz w m oc przełożonego, — konkurencyi lub t. p.

Obchód jakiś: niespodziew any w yd atek .

Obcinać coś: umniejszenie dochodów , s tra ta posady.

O bczyzna, obcy: nieszezerość krew nych.

Obdartusa widzieć: w eso ła p rzy g o d a, kabaret.

Obelgi znosić: doznasz spraw iedliw ego uznania.

Obdzielać kogo: niedobór w budżecie dom o w y m .

O bejm ować kogo, lub b yć w czyich objęciach: dasz się z a w o jo w a ć tw em u(ej) najdroższem u(ej).

Obelisk: honor i sław a.

Oberża: strzeż się o szu stó w i złodzieja.

Obfitość czegokolwiek: braknie ci pieniędzy.

O bgryzać coś: nie zawieraj żadnych spółek, bo kto inny z a g a rnie najlepsze, tobie zo stan ą ogryzki.

O biecyw ać coś komu: obiecanka cacanka, a głupiemu radość.

Obierać ziemniaki, jabłka lub t. p.: kłopot z p o w o d u niespodzianych gości.

Obiad jeść: w yjdziesz gło d n y z „p ro szo n eg o 1* przyjęcia.

Objaśniać komu coś: nie miej się za m ądrzejszego od drugich; —

objaśniać świecę: uratujesz komuś życie.

O błąkanego widzieć, lub b y ć obłąkanym : z kłopotliwej sytuacyi: „co wybrać?** w y w ik łasz się, g d y tylko w łasnego serca i rozum u radzić się będziesz.

O bław a: o p ad n ą cię wierzyciele.

O błóczyny: rychłe wesele.

O blizyw ać: kto inny w eźm ie tw ą pannę (kaw aler^), ty się sm a kiem

obejść musisz.

Obłoki jasne: zadow olenie z siebie s a in e g r – obłokr- ciemne:

chmurki niezadow olenia n a horyzpjicie’życia, (p.: C hm ury).

Oblubienica (oblubieniec): zm iana posady, albo miejsca pobytu.

O bm aw iać: jest to cnota nad cnotam i, trzy m ać język za zębami.

Obrabiać jakiś m a te ry a ł p ra c y : po 'enie.

Obrębiać: w y g ra s z zakład.

Obrączkę ślubną mieć: w stąp isz do .temu; -— złatr ja: ro zstanie;

— zgubić: śmierć.

O bradow ać: gdzie kucharek sześć, tam niem a co jeść

O bóz: w ycieczka z przeszkodam i.

O brazy oglądać lub kupow ać: kłótnia w dom u; — ćm.-,. r m alo

w ać: z a w sz e i w szędzie dasz sobie rad ę; — trkdłić się

przed ob razem : nie tra ć nadziei: — o b raz o b a rd z o jask raw

y ch b a rw a c h : niew ierność m ałżeńska.

O bręcz: ścisną cię kłopoty.

Obrok: nie b ądź z b y t skąpym, ani za hojnym, bo popadniesz

w biedę.

Obroża: dla m ężczy zn y w y b ó r reprezentacyjny, — dla dziew

c z y n y : m ąż sa tra p a.

Obrus biały: porządek i ład w dom u; — kolorow y: zbytnia chętka

do z a b a w i przy jęć; — b ru d n y : w styd.

Obrzydzenie: n iep o rząd an a znajomość.

O bsiew ać grządki lub pole: kto cię tylko pożna, d a rz y cię sym –

p aty ą.

O bserw atoryum : m ożesz być z siebie dum nym (ą).

Obudzić się: poznasz niebaw em kto ci ż y c z liw y ,,a kto lis fa rb

o w a n y .

O buwie (patrz: B uty).

O bw ieszczenie (odezw a): niepożądana now ina.

O bw iesić się: zaw iśniesz na szyi ukochanej osoby, — ona na

twojej.

O bżarstw o: zachęta do pom iarkow ariia sw y ch chuci.

Ocalenie: prędzej niż się spodziew asz, pozbędziesz się kłopotów

i długów .

Ocean: b ezgraniczne zaufanie tw e do ludzi spow oduje wiele

przykrości.

84

Ocet: niezgoda w rodzinie, kw asy w kole znajom ych.

Ochrypnąć: krow a, która ryczy, mało mleka daje, więc ni®

chw al się tak ogromnie.

Ocielenie: p rzy ro st majątku.

Oczerety: będziesz mieć w życiu wiele przykrości.

Oezy piękne: miłość w zajem na; — oczy bardzo wielkie: radosna

now ina; — oczy zam knięte: w iadom ość o śm ierci; —

oczy zm rużone: chytrość; — oczy chore na zapalenie: zakochasz

się.

Oczkować (patrz: F lirtow ać).

Odbijać od brzegu: nowe życia czekają cię koleje.

Odciski (patrz: Nagniotki).

Odblask: sław a członka rodziny, — w zajem ność w miłości.

Odczyt mieć: otrzym asz list upragniony; — na odczycie być:

ktoś ci głupstw naplecie.

Oddechać silnie: w yzdrow ienie, — pozbędziesz się kłopotów.

Oddział w ojska: stra ta rnateryalna.

Odgłos kroków czyichś lub hałasu słyszeć: nie kieruj się cudzem

zdaniem.

Odjeżdżać sam otnie: łzy; — w tow arzystw ie: nie zaznasz bolu

sam otności, — odjeżdżając żegnać kogoś: rozstanie z ukochaną

osobą, strata.

Odlew: żm udna czeka cię praca.

Odcięcie ręki lub nogi (widzieć kogoś w ten sposób okaleczałego):

odjętą będzie możność osiągnięcia zam ierzonego celu

zarów no tej osobie, którei się śniło, jak o której się śniło.

Odgadywać zagadki: korzyści życia tow arzyskiego.

Odmłodnieć: nieuleczalna choroba, albo zakochasz się.

Odmykać okna łub drzw i: dowiesz się w ażnej tajemnicy.

Odnoga m orska lub rzeczna: będziesz w ezw any (a) na świadka.

Odpinać coś: ciekawość pierw szy stopień do piekła.

Odpoczywać: nie prędko zaznasz spokoju.

Odprowadzać kogoś odjeżdżającego: rozstanie z miłą sercu osobą.

Odszkodowania żądać: dostaniesz w papę.

Odzież mieć całą: szacunek ogółu; — podartą: zerw anie zaręczyn

lub interesu.

Odpruwać: niestałość tw a zam ąci ci spokój.

Odra (mieć ją): obrzucą cię oszczerstw em .

Odpychać coś lub kogoś: nam yśl się dobrze, nim dasz odm ow ną

odpowiedź.

Odpływ m orza obserw ow ać: stra ta przyjaciół lub majątku.

©drywać zam ek: sp raw a sądow a.

Odurzenie: braki w kasie.

Odwach: strzeż się zaczepki -na ulicy.

Odwagę okazać: choć udajesz zucha, stchórzysz przy ośw iadczynach.

Odwalać głazy, drzw i lub t. p.: nie staraj się przebojem dowiedzieć

cudzych tajemnic.

Odwodzić kogo od powziętego zam iaru: miłość z przeszkodam i:

Odwilż: zm iana stosunków tow arzyskich lub w arunków bytu.

Odwracać się za kimś lub za czemś: idź zaw sze prostą drogą, nie

posługuj się nigdy w ym ów ką, obw iniającą osoby trzecie.

Odyniec, dla panien: gw ałtow ny konkurent; — dla m ężczyzn:

  • zw ada orężna.

Odznaczenie: nie nadym aj się pychą, bo nie w łasną pracą zdobyłeś

stanowisko.

Ofertę w nosić: ośw iadczyny. *

Ofiarę ponieść, lub coś w ofierze złożyć: poświęcenie się bez nadziei

nagrody.

Oficer: nie w szystko złoto oo się świeci.

Ogary (psy), być przez nich ściganym : nieprzyjaciel w dom

wejdzie.

Ogarek: niedługo zgaśnie gw iazda tw ego szczęścia.

Ogień: złodziej. Jeżeli gore płomieniem, znaczy: nie bądź rozrzutnym

i strzeż sw ego dobra; — jeśli przygasa: opuszczenie;

— gdy go rozniecasz łatw o, będziesz mieć szczęśliwe

pożycie małżeńskie i łatw o dzieci rodzić będziesz, — jeśli

z trudnością, będzie przeciwnie. Sparzyć się ogniem: gorączka;

— w łożyć rękę w ogień, a nie sparzyć się: korzystne

przedsięw zięcie; — ogień deptać: zniw eczysz miłość.

Ognisko kuchenne: dobrobyt: — ognisko w polu: sam otny żyw

ot; — ognisko w obozie: dostaniesz kosza.

Ognik (patrz: Błędny ognik).

Ogon mieć: hańba; — widzieć ogon bydlęcy: uprzykrzony tow arzysz;

— ogon koński piękny: w ierny przyjaciel; — ogon

psi w ruchu: w esoła zabaw a.

86

Ogórek św ieży: dla nieżonatych p o żąd an a now ość, — dla m ężó

w : zapow iedź potom ka; — kiszony: k w a sy w rodzinie;

zgnify: ktoś cię okpi.

O grać kogoś: nieszczęśliw a miłość.

O gród pełen k w ia tó w czy jarz y n : szczęście w m ałżeństw ie; —

opuszczony: słabość; — s p a c e ro w y : rendez-vous.

Ojca widzieć żyw ego, jeśli żyje: zadow olenie i ustalenie losu; —

widzieć go ży w y m , jeśli um arł: .wielkie zm artw ien ie: —

widzieć go na katafalku: sm u tn a now ina w rodzinie; —

c a ło w ać go: fałsz y w y d o rad c a ; — kłócić się z nim: będziesz

sądow nie karan y .

O jcze nasz m ów ić: Bóg pobłogosław i twej pracy, g d y p rze b a czy

sz nieprzyjaciołom twoim.

Ogier: t. zw .: „przyjaciel d o m o w y ” .

Okadzać się: pycha tw a będzie u k aran a; — jeśli p rzy okadzaniu

są iskry: oczaruje cię pew ien chłopiec (dziew czyna). .

O jczyzny bronić: za sz c z y t i honor.

O kaleczyć kogo lub siebie: pokłócisz się z krew nym i.

Okiennice o tw ierać: por^yślna w iadom ość; — zam y k ać: nie ró b

nic takiego, coby się^bało św iatła dziennego.

Okiść: dostaniesz piękny bukiet.

Okład zim ny: refleksy a po niew czasie; — okład g o rący : w s ta ry

m piecu dyab eł pali.

Oklaski: p o c h w a ła w to w arzy sk iem kole.

Okno o tw a rte : w y p ad ek ; — ośw iecone: ciężki sm utek; — zam knięte:

przeszk o d y ; — z a ta ra s o w a n e : śluby zakonne; —

w y sk ak iw ać oknem : p rze g ra sz spraw ę.

Okocenie: pom nożenie dobytku, z w łaszcza w bydle.

Okopy: przeszkoda w zam ierzonej spraw ie.

Okowita (pić ją): nie z a w rac a j sobie g ło w y napróżno.

Okpić kogo: strzeż się o szu stw a w interesach.

O krągły przedm iot widzieć: o b racając się w ciasnem kole sw y c h

s p ra w , do niczego nie dojdziesz.

Okradzionym być: u tracisz szczerego przyjaciela.

Okrakiem chodzić: p rag n ą cię poniżyć, ale im się nie uda.

Okrężne: niebezpieczeństw o ognia.

Okruchy jeść: będziesz miał w szystkiego w obfitości.

Okrucieństwa widzieć: śmierć ukochanej osoby.

87

Okręt: płynąć nim po spokojnem morzu: pewność w interesach;

w czasie burzy: zagrożony majątek; — w pływ ać do p rz y stani:

szczęście i dobrobyt; — widzieć okręt na suchym lądzie:

nieprzezwyciężone przeszkody; — być w niebezpieczeństwie

rozbicia się: zerw ane narzeczeństwo lub rozwód

w małżeństwie.

Okularnik: złodziej i chytry w róg domowy.

Okulary nosić: zaszczytne stanowisko; — stłuc: popaść w niełaskę;

— okulary widzieć u innych: choroba oczu; — okulary

kupować: dobry interes dla sprzedawcy.

Olbrzyma widzieć: niespodziewany a znaczny spadek.

Oleander: podróż na południe.

Olej: kto smaruje, ten jedzie. „Posmaruj**, a uda się…

Oliwa: nie m artw się plotkami, praw da wyjdzie na wierzch.

Oliwki: pokój i przyjaźń.

Ołów (metal): niepowodzenie; — w stanie płynnym: wypadek.

Ołtarz: zmiana stosunków na lepsze.

Ołówek: nadejdzie niebawem dzień, którego datę podkreślisz

w kalendarzu.

Ołysieć: będziesz się podobać osobie, na której ci zależy.

Omackiem iść: nie rozstrzygaj o swym losie bez porady zaufanego

przyjaciela.

Omdlenie: nie opuszczaj rąk, bo gdzie potrzeba największa, tam

pomoc Boża najbliższa.

Opalić się: nie bierz spraw za gorąco, bo ci skrzydła marzeń

opadną.

Opadłe owoce zbierać: poślubisz w dow ę (wdowca).

Opalizacya: otrzym asz drogocenny klejnot.

Opatrunek zakładać komu, lub potrzebować opatrunku: strzeż

się wypadku.

Opera (być na niej): kłótnia w domu.

Operacya: zawikłanie w interesach.

Opiekun: staraj się sam o siebie, nikt się o ciebie nie troszczy.

Opluć kogo: poróżnisz się z przyjacielem; — opluć siebie: strata

honoru; — być oplutym przez kogoś: otrzym asz prezent.

Opończa: wycieczka w nieznane ci dotąd okolice.

Opowiadać coś: przypomnienie przysłowia: „słówko wyleci w ró blem,

a powróci wołem**.

iPMNBPHSil

88

Oprawca: ktoś cię „obłupi ze skóry“ .

Optyk: nie patrz na świat przez różowe szkiełka.

Opłatki: radość i zysk.

Opuszczenie: niewinne posądzenie.

Orać: podw yższą ci podatki; — widzieć orzących: tobie praca,

drugim zysk.

O ranżerya: zbogacisz się.

Order otrzym ać: odznaczenie, albo ośrnieszenie; — postradać:

zmartwienie.

Oręż nosić: łatwość zarobku; — zagrożonym być orężem: przetrzepią

cię w czasie w yborów.

Organy słyszeć: zrób rachunek sumienia.

O rły w locie: szczęście i zaszczyty; — spuszczające się w dół:

tragiczny wypadek; — unoszące się: śmierć; — złapać orła:

zaszczyt, w ygrana spraw a, los.

Ornat: dostojeństwo.

Orszak ludzi: pogrzeb przyjaciela.

Orzech w skorupce: nie udzielaj się zbyt wiele w tow arzystw ach;

orzech w yłuskany: pokonasz przeciwności; — orzechy

gryźć: trudny do pokonania kłopot dom ow y; — orzechy

tłuc: rozbicie stosunków.

Osęka: wypadek utonięcia.

Oś u wozu: trzym aj się zasad katolickiej religii; — oś złamana:

przeszkody w zam iarach; — oś zapalona: nagła strata

w dobytku.

Osa: strzeż się starych panien i nie właź w drogę matkom, m ającym

córki na wydaniu.

Osad: pogodzenie się twoje po zatargach jest tylko pozorne, na

dnie serca pozostanie na zawsze gorycz.

Ości: nieprzyjemności; — dławić się ością: zdradzi cię przyjaciel.

Oset: potw arz; — ścinać go: będziesz się bronić; — pokrwawić

sobie nim ręce: zw ada w rodzinie..

Osiedlać się: zmiana stosunków.

Osierocieć: dla panien konkurent; — dla mężatek: pomnożenie

rodziny; — dla mężczyzn: owdowienie.

Oskard: ciężkie czekają cię losu koleje.

Oskrobiny: strata majątkowa.

Oskarżonym być: spraw a sądow a. •

Oskubywae drób: wyzyskują cię krewniacy.

Osioł: ośmieszenie się, lub zniewaga; — ośle uszy mieć lub u

kogoś takie widzieć: uciemiężenie, nieszczęście.

Ośm: wszystko, co z cyfrą tą jest złączone, wróży wywyższenie

i zadowolenie wielkopańskiej ambicyi.

Oskarżenie przed sądem: smutne nowiny.

Ospę mieć: wiadomość o zaraźliwej chorobie w rodzinie: —

ospę u kogo widzieć lub szczepić: niespodziewany wydatek.

Ostrzyć nóż, brzytw ę: gniew, zdenerwowanie, chęć odwetu.

Oświadczyny: zdradzona miłość.

Oświetlenie nadzwyczajne: strata pieniężna z własnej winy.

Oszaleć: zakochasz się niestosownie.

Oszukać kogo: nie ciesz się z przypadku bliźnich; — być oszukanym:

wziętość w salonie.

Otchłań: groźne niebezpieczeństwo..

Otręby: wysługiwanie się twoje jest bezcelowe.

_ Otrucie (być- otrutym ): ogromne zmartwienie; — otruć kogoś:

sprawisz komuś wielką przykrość.

Otwierać coś (drzwi, pudełko): dowiesz się ciekawych rzeczy.

Otyłym być: powodzenie w miłostkach.

Owady: uprzykrzeni goście; — być ukąszonym przez owady:

w róg potajemny.

Owca: potulna przyjaźń; — owcę strzydz: popłacisz niebawem

swe długi.

Owdowieć: będziesz mieć dwie żony (dwóch mężów).

Owies w kłosie: pomyślność; -— zżęty: ciężka praca cię czeka; —

owies ziarno: wygodny żywot przy „pańskim żłobie11; —

owies rzucać na kogo: m arnotrawisz dobytek; — gdy ktoś

na ciebie owsem rzuca: odziedziczysz spadek; — owies kupować:

dobrobyt; — sprzedawać: ubożenie.

Owoce na drzewie czy krzewie: radość w rodzinie; — podane

do jedzenia: zdrowie i pomyślność; — owoce spadające

z drzewa: telegram ze smutną wiadomością; — owoce zgniłe:

choroba; — suszone: zapobiegliwość tw a będzie nagrodzona;

— owoce kupować lub sprzedawać: zawikłanie

interesów.

Ozdoby stroju: szczęśliwe małżeństwo; — ozdoby na drzewko:

pociecha z dzieci.

90

i

O w rzodzenie: m asz m n ó stw o wielbicieli.

Ozimina: po czy ń z a p asy na ciężkie czasy.

O żóg: dostaniesz s ta rą i kłótliw ą żonę (starego i zrzędnego męża).

O zór b ydlęcy: zaproszenie na sutą w ieczerzę; — więcej ozoró

w : plotki.

O żyw ieni umarli: spotkanie się z ukochanemi osobami, albo:

śmierć w rodzinie.

Skomentuj

sennik

Sennik Bo – Bz

Sennik P