w

Sennik Dławić się

Sennik Dławić się:

egzekutor sądowy, — kara za plotki.

Skomentuj

Sennik Detonacja

Sennik Dług