w

Tylko 30% Polaków jest zadowolonych z pracy

Po raz kolejny serwis wynagrodzenia.pl zbadał satysfakcję zawodową Polaków. Badanie zrealizowano we wrześniu i październiku 2016 roku. Wzięło w nim udział ponad 5 000 pracowników. Średnia wieku wyniosła 37 lat. Średnia stażu w aktualnej firmie wyniosła 8 lat, a przeciętne wynagrodzenie 3 530 PLN netto.

Zadowolony z pracy jest jedynie co trzeci z nas (33% badanych). 25% pracowników deklaruje brak satysfakcji. Pozostałe 42% wykazuje ocenę ambiwalentną. Przeciętnie rzecz biorąc, Polacy oceniają więc swoją pracę jako „ani dobrą, ani złą”. Średni wynik dla przebadanej populacji wyniósł 0,08 (w skali od -2 – maksymalne niezadowolenie do +2 – maksymalne zadowolenie). O zadowoleniu z pracy w znacznej mierze decyduje poziom stanowiska. Im wyżej w hierarchii firmy, tym wyższa ogólna satysfakcja zawodowa, lepsze relacje z innymi zatrudnionymi, większy poziom autonomii i niższy odczuwany poziom stresu.

satysfakcja z pracy

Satysfakcja z wykonywanej pracy zależy również od specjalizacji pracownika. Najniższy poziom zadowolenia zaobserwowano w działach produkcyjnych, administracyjnych i obsługi klienta. Najbardziej usatysfakcjonowani czują się informatycy, HR-owcy i marketingowcy. Badanie wykazało również, że im dłużej pracujemy w jednej organizacji, tym niższa jest nasza satysfakcja. Z pracy najbardziej zadowolone są więc osoby, które krótko pracują w firmie.

Poziom satysfakcji z pracy jest związany także z pochodzeniem firmy.

Bardziej zadowoleni są pracownicy firm zagranicznych (46% usatysfakcjonowanych) niż polskich (36% usatysfakcjonowanych). Z kolei najmniej zadowoleni z pracy w Polsce są zatrudnieni w sektorze publicznym (24% zadowolonych i 32% niezadowolonych). Wyłączając mikroprzedsiębiorstwa, dostrzegalna jest niewielka tendencja do wzrostu ogólnej satysfakcji wraz z wielkością zatrudniającej firmy.

satysfakcja z pracy

Spośród organizacji o różnym przedmiocie działalności, najbardziej niezadowoleni są pracownicy administracji państwowej (satysfakcję z pracy odczuwa tam jedynie 22% zatrudnionych), służbie zdrowia (26%) oraz usługach dla ludności (31%). Największy odsetek zadowolonych pracuje natomiast w firmach informatycznych (55%), telekomunikacyjnych (47%) i usługach dla biznesu (45%)

Ciekawą zależność ujawniło regionalne zestawienie poziomu satysfakcji pracowników. W województwach, gdzie rynek pracy jest mniej rozwinięty (woj. świętokrzyskie, podlaskie, kujawskopomorskie) ludzie są bardziej zadowoleni z pracy. Być może perspektywa bezrobocia sprawia, że bardziej doceniają oni sam fakt posiadania pracy.

zadowolenie z pracy

Co budzi największe niezadowolenie?

Największe niezadowolenie wzbudzają w Polakach płace. Negatywne opinie na ten temat ma 56%, a pozytywne jedynie 21% zatrudnionych (średnia ocena w tym wymiarze jest równa -0,5). Najmniej niezadowoleni z płacy są pracownicy prywatnych firm zagranicznych (na zarobki narzeka w nich 37% zatrudnionych), podczas gdy pracownicy prywatnych firm z polskim kapitałem narzekają w stopniu podobnym do zatrudnionych w spółkach skarbu państwa (około 57% niezadowolonych). Najbardziej niezadowoleni są przy tym członkowie administracji państwowej (64% deklaruje brak satysfakcji pod tym względem). Porównując satysfakcję z wynagrodzenia w poszczególnych branżach, za najbardziej zadowolonych należy uznać pracowników firm informatycznych, w których na wynagrodzenie narzeka jedynie 28% zatrudnionych oraz telekomunikacyjnych (33% niezadowolonych). Największe niezadowolenie panuje natomiast w służbie zdrowia (67% pracowników jest niezadowolonych).

 

Tylko jedna grupa pracowników okazała się umiarkowanie zadowolona z otrzymywanego wynagrodzenia. Są to członkowie zarządów, w tej grupie na płace narzeka jedynie 23% badanych. Grupą o opinii niesprecyzowanej są dyrektorzy, wśród których wynagrodzenie nie odpowiada 31% zatrudnionych. Wszystkie pozostałe grupy prezentują różny stopień niezadowolenia. Zdecydowanie najniższą satysfakcję z płacy prezentują operatorzy maszyn – 69% osób na tym stanowisku jest niezadowolone i pracownicy linii produkcyjnych (66% niezadowolonych). Wśród specjalistów na zarobki narzeka 53% pracowników, a wśród kadry menadżerskiej średniego szczebla odsetek ten wynosi 42%. Wynagrodzenie powiązane jest z poczuciem docenienia, które jako osobny wymiar również zostało ocenione źle – niedocenianymi czuje się 59%, a docenianymi jedynie 19% przebadanych Polaków. Negatywne opinie dominują wśród pracowników także jeżeli chodzi o uzyskiwane w firmie możliwości rozwoju zawodowego (46% ocen negatywnych) oraz zarządzanie firmą (41% ocen negatywnych). Polacy w większości nie czują się przywiązani do swoich organizacji – raczej nie myślą o długiej współpracy z aktualnym pracodawcą i negatywnie opisują swój stosunek emocjonalny do firmy.

satysfakcja z wynagroodzenia-braanze

Z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni?

Wymiarami satysfakcji zawodowej, które przeciętny Polak ocenia pozytywnie są przede wszystkim te, związane z atmosferą pracy (55% zadowolonych i 14% niezadowolonych pracowników). Pracownicy w naszym kraju są najbardziej zadowoleni ze swoich relacji ze współpracownikami (satysfakcję w tym obszarze odczuwa 63% zatrudnionych) i bezpośrednimi przełożonymi (57% zadowolonych). Działające w Polsce firmy dobrze oceniono również pod względem ich rynkowego wizerunku i nastawienia proklienckiego (61% pozytywnych ocen).

Polacy są raczej zadowoleni także z posiadanego w pracy zakresu samodzielności i możliwości wywierania wpływu na firmę (51% zadowolonych) oraz sprawności komunikacji (45% zadowolonych). Przeciętny Polak prezentuje ocenę ambiwalentną jeśli chodzi o organizację pracy (średni wynik -0,05, zadowolonych jest 30%, a niezadowolonych 34% pracowników) i poczucie dopasowania do zajmowanego stanowiska (średni wynik -0,02, zadowolonych jest 32%, a niezadowolonych 35% pracowników).

Ponad 58% Polaków uważa system wynagradzania w swojej firmie za niesprawiedliwy. Ponad 61% pracowników szeregowych uważa swoje zarobki za niższe od przeciętnych na zajmowanym stanowisku.

 

  • Według pracowników, najsłabiej zarządzają ludźmi kierownicy w sektorze państwowym. Około 55% pracowników administracji państwowej nie uważa swoich bezpośrednich przełożonych za w pełni kompetentnych do pełnienia swojej funkcji. To najwyższy odsetek wśród analizowanych w badaniu grup.
  • Organizację pracy oceniają dobrze głównie osoby, które za nią odpowiadają tj. zarządy i dyrektorowie. Mimo to, wciąż niemal połowa kadry managerskiej (49%) uważa, że obowiązujące systemy zarządzania powodują wzajemne utrudnianie sobie działań przez poszczególne działy.

  • Smutny obraz wyłonił się z badania w odniesieniu do zaufania na linii pracownik – przełożony i zarząd. Tylko 40% dyrektorów ufa decyzjom podejmowanym przez zarządy swoich firm, a 27% dyrektorów wprost deklaruje brak wiary w umiejętności i motywacje członków zarządów. Wśród pracowników szeregowych jest jeszcze gorzej. Zarządom swoich firm ufa jedynie około 18% badanych z tej grupy.
  • 42% badanych uważa, że firma nie zapewnia im satysfakcjonującej możliwości rozwoju swoich kompetencji. 64% nie widzi przed sobą realnej szansy na awans w obecnej firmie. Najgorzej swoje szanse rozwoju oceniają pracownicy działów produkcji oraz logistyki. 61% Polaków nie widzi przed sobą realnej szansy na awans w strukturze obecnej firmy.
  • Większość Polaków nie czuje się przywiązana do swojej firmy. Największy odsetek osób chcących zmienić pracę występuje wśród pracowników linii produkcyjnych (44%) i pracowników manualnych (41%). Z obecnym pracodawcą chętnie rozstaliby się również przedstawiciele działów obsługi klienta (43%), logistyki (41%) i kontrolingu (39%). Wyróżnić można 3 główne grupy powodów odejść różnych grup pracowników. Pracownicy fizyczni odchodzą głównie ze względów finansowych oraz poszukiwania lepszych warunków pracy.
  • Zebrane od pracowników opinie pokazały, że zatrudnianie na umowę o pracę się opłaca – „etatowcy” są istotnie bardziej oddani swoim zadaniom, gotowi do drobnych poświęceń na rzecz firmy i częściej zastanawiają się nad podnoszeniem efektywności swojej pracy niż pracownicy zatrudnieni na zleceniu. Okazało się również, że kobiety zwykle nieco bardziej od mężczyzn angażują się w swoje obowiązki.

 

 

 

Źródło: wynagrodzenia.pl; Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np)

Originally posted 2017-01-26 18:55:51.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zrób własną kiełbasę

moda

Idealny prezent na Walentynki w prawdziwie amerykańskim stylu