w

Sennik R

Rabina widzieć: pow odzenie w interesach, zw łaszcza gdy się je

prow adzi z żydam i.

Rąbać drw a: kto nie ryzykuje, ten nic niema, — korzystna spółka;

— rąbać drzew o w lesie: sam podkopiesz sw e szczęście.

Rabować, lub być obrabow anym : niespodziewani goście z podarkam

i.

Rabuś: N. N. ukradnie ci serce; — rabuś uciekający: zw alczysz

konkurenta, albo do panny, albo w interesie.

Raca (rakieta): k ró tk o trw ała radość.

Rachować: w izyta lekarska; — zresztą patrz: Przeliczać.

Racice: bardzo trw ałe w arunki postaw ią ci w e wiadomej sprawie;

uw ażaj, byś nie w depnął.

Rady udzielać: cudze widzisz pod lasem, a swego pod nosem nie

w idzisz; — o radę prosić: idź wedle w łasnego zdania, abyś

na nikogo nie narzekał.

Radlić: pokumanie się z dotychczasow ym nieprzyjacielem ; —

przystąpienie do stronnictw a politycznego.

Radnego widzieć lub m ówić z nim: żebyś dzień i noc radził, to

i tak nic nie w ym yślisz.

Radość odczuw ać: pasm o ciężkiego smutku wplecie się w tw e

życie.

Rafa na m orzu: przeszkoda w dojściu do celu.

Raj, być w nim: zanim osiągniesz szczęście, w pierw musisz zakosztow

ać trochę ziemskich goryczy, bo kto ziemi nie dotknął

ni razu, ten i do nieba nie trafi odrazu.

Rafinerya: z m ałych Wkładów wielkie zyski, — oczyszczenie się

z długówr lub zarzutów m oralnych.

117

Rajskie jabłka: rozkosze ziemskie; — konfitura z t. zw. rajskich

jabłuszek: obejdź się smakiem, nie dostaniesz N. N. za męża

(żonę).

Rajfurka: proces skandaliczny.

Raki żywe widzieć: wdepniesz w błoto; — raki jeść: rumieniec

w stydu okryje tw e policzki; —- dla panny: niestosowne tow

arzystw o; — raki posuwające się wstecz: Fortuna cofnie

ci swe łaski.

Rakarz: jeśli nie odmienisz postępowania, zejdziesz na psy.

Rakieta (patrz: Raca).

Rama wogóle: pracę tw ą powinieneś ująć w ram y jakiegoś program

u; — ram a złota, ale pusta: będziesz miał do czynienia

z zamożnym, o pustej głowie człowieku; — ram a czarna:

otrzym asz kartkę pośmiertną; — ram a z obrazem: miły

podarunek.

Ramię swoje widzieć: niepewność losu; — cudze ramię, a wielkie:

obrona w potrzebie; — ucięte ramię: strata, ból.

Ranę widzieć: doznasz wiełkiego cierpienia; — ranę mieć: ukojenie

bolu; — ranę opatryw ać: otrzesz łzy biednemu.

Ranek piękny: radość; — pochmurny: smutek; — w stać w czesnym

rankiem: kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje; —

poranek deszczowy: deszcz ranny i płacz panny niedługo

trwają.

Raport zdaw ać: popadniesz w zależność; — raport odbierać:

aw ans cię czeka.

Rasowe konie lub bydło widzieć: dobrobyt, nagroda za trudy.

Ratafię pić: lubisz używ ać za cudze pieniądze; — robić ją: nie

porywaj się z motyką na słońce.

Ratować kogo: zaszczytne odznaczenie; — być uratow anym

przez kogoś: doraźna pomoc w potrzebie.

Ratusz widzieć: gap z ciebie nielada; — być na ratuszu: oskarżą

cię przed przełożonymi; — ratusz jako zabytek architektury

oglądać: podróż w obce kraje.

Rdest siać: powodzenie: — kosić: kiepskie urodzaje.

Realność posiadać: najszczęśliwszym(ą) czujesz się pod pierzyną;

— realność kuporwać lub sprzedaw ać: nie umiesz używ

ać darów bożych; — realność odnawiać: myślisz o ożenku

(zamążpójściu).

1 1 8

Rdza: starokawalerstwo (staropanieństwo); oczyszczać eoś

z rdzy: powtórne ożenienie (zamążpójście).

Rębacza widzieć przy pracy: niespodziewany zysk, bo gdzk

drw a rąbią, tam trzaski lecą; — rębaczem być: spraw a

  1. zw. „pyskowa”.

Recenzyę czytać lub pisać: nie ten przyjaciel, co cię w oczy

chwali, ale ten, co ci prawdę wali.

Recepta: chorobę w domu wróży.

Ręce czyste mieć: jesteś człowiekiem honorowym; — wielki*

ręce: wielki zakres owocnej pracy cię czeka; — ręce brudne:

popełniłeś czyn niehonorowy; — ręce zgubić: stracisz posadę.

Ręcznik: nie łącz się z ludźmi o „brudnych rękach”; —- kobieto,

dbaj więcej o czystość w domu; — obcierać cię ręcznikiem:

czynisz źle, a umywasz od tego ręce jak Piłat.

Ręczyć za kogo: nie pożyczaj, dobry zwyczaj, — gdy oddają,

jeszcze łają.

Redagować gazetę: narobisz sobie mnóstwo nieprzyjaciół, a zamiast

ciebie ktoś trzeci skorzysta.

Redakcya, być w niej jako współpracownik: za ciężką pracę nad

recenzyą gratisow y bilet do teatru.

Refektarz: wygodne .życie bez troski o jutro.

Reformy zaprowadzać, lub im ulegać: nim słońce wzejdzie, rosa

wyżre oczy; — czytać „Nową Reformę”: przystąpisz do

klubu t. zw. „lojalności rządowej”.

Regularność mieć: zdrowie i dobrobyt.

Rej wodzić: kto się nadto wywyższa, często nisko spada.

Rejestr przeglądać: wielkie czekają cię wydatki; — rejestr pisać:

nie przesalaj rachunków.

Rejent, być u niego w interesie: spraw a spadkowa lub małżeńska;

— rejentem być: piękne zajmiesz stanowisko.

Rękawy za krótkie: strata; — za długie: kradzież.

Rękawica(czka): wdziewać ją: podróż lub w izyta; — jeśli biała:

uroczystość; jeśli czarna: żałoba; — rzucać ją: pojedynek.

Rękodzielnik: na to ci Bóg dał jeden język, a dwoje rąk, abyś

mało mówił, a dużo robił.

Rekolekcye: roztełep swoje sumienie, odrzuć wszystko złe, a pomnóż

dobre.

119

Rekonesans wojskowy: sam(a) nie wiesz kogo w ybrać, ale radzę

dobrze się zastanowić, bo pozory mylą.

Rekonwalescentem być: szanuj zdrowie należycie, bo gdy

umrzesz, stracisz życie; — rekonwalescenta widzieć, być

u niego: przeproś tych, których obraziłeś.

Rękopis własny przeglądać: uderz w stół, nożyce się odezwą; —

rękopis cudzy: nie opłaci się skórka za w yprawę.

Rękowiny: dużo hałasu o nic.

Rekrut: ubytek rąk do pracy, wzrost niemoralności.

Rekurs: do trzech razy sztuka; gdy ci się za trzecim razem nie

uda, toś albo kiep, albo nieszczęśliwy.

Rekwirować: kradzione nie tuczy.

Religii uczyć: pokonasz nieprzyjaciół i będziesz szczęśliwy.

Relikwie: szczęście i błogosławieństwo, wyjazd na odpust.

Remiza: fortuna kołem się toczy, kto dziś jeździ, może jutro pieszo

chodzić i na odwrót.

Ren (zwierzę): podróż w nieznane kraje; — dużo osobliwości; —

Ren (rzeka): urodzaj na winorośl i częste kielichy wina.

Renegat: taki z ciebie Judasz, że nie w arto ci ufać.

Restauracya: imaj się pracy, poniechaj złości, a będziesz w szystko

mieć w obfitości.

Reumatyzm mieć: jesteś krętacz jakich mało; — panna niech bu-’

zią nie kręci, — brać, dopóki mają chęci.

Rewerenda: dostaniesz w prezencie starzyznę.

Rewia: zakochasz się na zebraniu publicznem, albo na zabawie.

Rewidować: nie pchaj nosa, gdzieś nie włożył grosza; — mieć

u siebie rewizyę; porachuj się z sumieniem i popraw* się.

Rewolucya: wmieszanie się teściowej w pożycie młodego stadła,

brutalny zięć, — strata materyalna z powodu zamieszek

politycznych.

Rewolwer mieć: ostrożnie z ogniem; — rewolwer kupować: nie

bądź tak pochopny do bitki; — kierować rewolw er do strzału:

namyśl się dobrze, zanim postanowisz, abyś nie spudłował

spraw y.

Rezeda na grządce: miła wycieczka; — w pokoju lub w ręce;

drobny ale przyjemny podarunek; — w ąchać ją: zyskaleś(

łaś) wielką sympatyę ,,upatrzonej“ osoby.

Rezydencyę oglądać: zazdrość i podnieta.

120

Rezurekcya: n o w y kostyum b a rd z o podobać się będzie, ale z a chow

anie tw oje nie.

R obactw o wogóle: plotki i ch o ro b a ; — zrzu cać je z siebie: o s w o bodzisz

się od nieprzyjaznych ludzi; — ro b ak a mieć w uchu

lub nosie: zasadzka, — w y r z u ty sumienia.

Robaczny o w oc: ciężka ch o ro b a lub zły człowiek w rodzinie,

Robić w ym ó w k i komuś: cudze widzisz pod lasem, a sw ego pod

nosem nie widzisz.

Robótki robić: szykuj podarunek dla N. N. — T y już wiesz o kim

m ow a.

Robotnik p rzy p ra c y : oszczędnością i p ra c ą ludzie się bogacą,

więc nie leniuchuj.

Rocznica w esoła: radość zamieni się w n e t w sm utek; — rocznica

sm u tn a: radość i w esele już u p ro g a; — rocznica m ałżeńs

tw a : niesnaski w rodzinie; — rocznica p a try o ty c z n a : dużo

szumu, m ało pożytku.

Rodzynki, obierać je: nie lej g o ry cz y tam , gdzie sam a słodycz

b yć pow inna; — rodzynki jeść: zapalenie gard ła.

Rodzić: w pocie czoła na chleb p ra c o w a ć będziesz.

Rodzice, widzieć ich ży w y m i gdy żyją: bliska ich s tr a ta ; — gdy

nie żyją: niebezpieczeństw o dla ciebie; — w idzieć ich z m a rłymi

gdy żyją: doznasz pociechy w nieszczęściu; — g d y nie

żyją, a słyszy się ich m ów iących: sm u tn a now ina, gdy się

rozum ie co m ów ią, u w a ż a ć to za p rzestro g ę; — w puszczać

ich do dom u: śmierć w rodzinie.

Roentgena promieniami być prześw ietlonym : w szystkie tw e

spraw ki w y jd ą na jaw ; — prześw ietlać kogoś: zdem askujesz

oszusta.

Róg, trąbić na nim: zaproszenie na polowanie, lub zając w prezencie;

— rogi jelenie: z d ra d a m ałżeńska; — uderzyć się

w róg m ebla: zapalenie ślepej kiszki.

Rogatka: przeszkoda w osiągnięciu celu.

R ogatyw ka: tak z w a n y m „krakow skim targ iem 41, załatw isz korzy

stn y interes; — zaproszenie do w ystępu w teatrze am atoiskirn.

Rogoża: tw a rd e m asz serce, a słom ianą wolę, dlatego n arzek asz

często na niepowodzenie, którem u sam jesteś winien.

Rokieta: zaszczy tn e odznaczenie.

Rój pszczół: szczęście i d o b ro b y t; — rój s z ara ń c zy : s tra ta i z a g

ład a ; — rój os: plotki zgryźliw e.

Rokosz (patrz: R ew olucya).

Rolę u p raw iać ż y zn ą: pow odzenie w interesach; — piaszczystą:

niepew ne losy; — kamienistą: ciężki zaw ód.

R om ansow ać: nie udaw aj przyjem nego, bo lecisz na pieniądze;

dla p anny: s w a ty ; — dla mężatki: z d ra d a m ęża z inną.

Ropa płynąca: ogrom ne b o g a c tw o ; — w cysternie: dobro b y t.

Ropucha: p rzy k re sąsiedztw o zatruje ci życie.

Roraty: oko O patrzności c z u w a nad tw ą rodziną.

Rosę na roślinach widzieć: radość i urodzaj w polu: — rosę na

szybie u okna: łzy w domu.

R oskoszy d o z n a w a ć : nic pod słońcem trw ałeg o , radość zmienia

się w sm utek i na odw rót.

Rośliny bujne: spełnienie pragnień; — suche: stra c o n a nadzieja.

R osół jeść z tłustemi „oczkam i”: m ów isz sobie: ,,niech będzie

o jednem oku, byle jeszcze w tym roku“ .

Rotmistrz: spotkasz typ zarozum ialca.

R ów (patrz: P rzep aść).

R ow y strzeleckie: nie poświęcaj się „ d la ” i „ z a ” niegodnych tej

ofiary; jeśli cierpieć to z m yślą korzyści dla siebie i swoicłi.

R ow er (bicykl), jechać na nim: w y p ad ek karkołom ny.

Równinę w idzieć rozległą a zab u d o w a n ą : posiędziesz włości i

lasy; — rów nina pusta: s tr a ta m ateryalna, sm utek; — rów

n in a zieleni: nadzieja wielkiej radości.

R ów now agę stracić — w znaczeniu fizyczmem: p atrz na przeb

y w a n e drogi, nie na w łasn e nogi; — w znaczeniu m oralnem:

nie bądź takim n e rw o w c e m ; — wogóle: m asz chw iejny

charakter.

Róż: nie pom oże blansz ni róż, jeśli gęba s ta ra już; — nie p atrz

na życie p rzez ró żo w e szkiełka.

Róża wogóle: szczęście w miłości; — róża polna: przeżyjesz

sielankę; — ró ża bez liści: zw ątpienie; — g ałązk a ró ży z n a czy

: ,,nie“ w odpow iedzi na zadane ci p rzez N. N. pytanie.

(P a trz : K w iaty).

Różaniec: w stąp isz do zakonu.

Rozbić naczynie jakieś: pow odzenie ;— rozbić lustro: śmierć do

roku w rodzinie.

122

Rozbicie się okrętu: zerwanie narzeczeństwa.

Rozbierać się: dostaniesz solucyi, iub pójdziesz na złą drogę.

Rozbitek: nie przew racaj tak oczu i nie deklamuj o samotności,

bo żadna panna nie złapie się dziś na takie sentymentu.

Rozbójnik (patrz: Rabuś).

Rozbrajać uzbrojonych albo powaśnionych: odniesiesz korzyść,

bo gdzie dwóch się waśni, tam trzeci korzysta.

Rozchodzić się w przeciwne strony: zerwanie kontraktu lub narzeczeństwa,

separacya małżeńska.

Rozcinać coś: przetniesz ,.gordyjski węzeł** niezgody, która ci

była przeszkodą.

Rozczesywać włosy: po dłuższych badaniach znajdziesz żyw ą

prawdę, poznasz praw d ziw y charakter „przyjaciela**.

Różdżka czarodziejska: obfite źródło bogactw a; — kopalnie metalu

posiędziesz, albo fabrykę o popędzie wodnym.

Rozczochrać kogoś: nie czyń zamieszania w cudzym domu.

Rozczyniać ciasto: jeśli w czasie pogody i za dnia, interes się

uda, — jeśli w nocy, nie uda się.

Rozdroże: nie namyślaj się zbyt długo, czy masz iść w prawo,

czy w lewo, lecz krocz naprzód prostą drogą, bo ta najpewniejsza.

Rożen, piec na nim mięsiwo: upiecze ci się „gratka** wśród grona

znajomych.

Rózga: dla młodzieży podarunek; — dla mężczyzny: zasłużone

plagi za zachodzenie do cudzej żony; — dla kobiety: zdemaskowanie

za plotkarstwo.

Rozjechać kogo: obrzydliwością jest na krzywdzie cudzej szczęście

swe budować.

Rozgryzać coś tw ardego: w życiu twem tw ard y będziesz miał

orzech do zgryzienia, nim pewność bytu osiągniesz.

Rozgrzeszenie otrzym ać: przebacz nieprzyjaciołom, a będziesz

szczęśliwy.

Rozgwiazda: z za siedmiu gór, z za siedmiu rzek przybędzie

oczekiwany(a) sercem.

Rozjaśniać światło, ogień i t. p.: będziesz jasnym promieniem

przy ognisku domowem.

Rozkwitły kwiat: radość; — rozkwitłe zboże: szczęście i błogosławieństwo.

Rozlewać wodę: strzeż się ognia; — rozlewać alkohol: weź rocb

rat z półkwaterkiem; — rozlewać krew: nie żyj jak deikie

bydlę.

Rozłamać (patrz: Przełamać).

Rozmaryn: dowiesz się o niezbyt szczęśliwie skleconem małżeństwie.

Rozmawiać dużo: pomnij, kto masz do gadulstwa ochotę, »•

srebrnemi mogą być słowa, milczenie jest szczerozłote.

Rozpaczać: będziesz się niebawem radować.

Rozpadlina (patrz: Rów).

Rozpatrywać: przesiedlenie się, dalsza podróż.

Rozplatać warkocze: z chwilą, gdy na ciebie zawołają: ,,żono‘\

już cię żywcem pogrzebiono.

Rozplątywać węzły: co Bóg lub Kościół związał, tego człowiek

rozw iązywać nie powinien; — rozwiążesz korzystnie zawiłą

sprawę.

Rozpór: ładem ludzie słyną, a nieładem giną; — miej zawsze

wszystko zamknięte.

Rozprawa sądowa: p raw d a musi wyjść na wierzch jak oliwa,

więc wiesz sam, czy się masz radować, czy smucić.

Rozpustnik(ca): z jakim przestajesz, takim się stajesz.

Rozpylać w onne płyny: w łasna chwała śmierdzi.

Rozsada: dużo w ody upłynie, nim cel osiągniesz.

Rozsadzać kwiaty lub jarzyny: nie przykładaj ręki do rozdzielenia

przyjaciół, narzeczonych lub małżonków.

Rozsądzać sprawę: nie sądź, a nie będziesz sądzony.

Rozsiodłać konia: nie o’puszczaj rąk w pracy i nie trać nadziei

w powodzenie ważnej dla ciebie spraw y.

Rozstajne drogi: nie idź ani w prawo, ani w lewo. jeno prosto

przed siebie, — prosta droga najpewniejsza.

Rozstrzelać kogo: posądzony będziesz o zbrodnię; — być rozstrzelanym

: nagły wypadek.

Rozsypać coś: zbieraj skrzętnie grosz do grosza, bo ,,grejcar do

grejcarka, będzie m iarka“ .

Roztłuc (patrz: Rozbić).

Roztopy: nie rozpływaj się w e łzach, gdy potrzeba energii, by

spraw ę załatwić.

Roztyć się: pycha cię rozdyma, a głupota u progu straż trzym a.

124

Rozwalać mur: zgoda domy buduje, a niezgoda rujnuje, — trzeba

się z losami zawsze godzić.

Rozwiązywać węzeł: wybrniesz gładko z kłopotów; — rozwiązyw

ać zagadkę: wesoła zabawa.

Rozwód wziąć: porzuci cię „przyjaciel*1, gdy cię już potrzebow

ać nie będzie.

Rozżartego zwierza widzieć: będziesz miał z brutalnym człowiekiem

do czynienia; — rozżartego gniewem człowieka spotkać:

strzeż się napadu złego zwierzęcia.

Rtęć (żywe srebro): dostaniesz gorączki, w szów lub syfilisu.

Rubel: zmiana stosunków na lepsze.

Rubin w pierścionku: zerwanie narzeczeństw a; — w kolczykach

lub broszce: polepszenie bytu; — sam kamień, bez opraw y:

krw aw e wspomnienia.

Rudego człowieka widzieć: strzeż się intryganta.

Ruiny: niebezpieczeństwo w podróży.

Rum pić, nalewać lub sprzedaw ać: upijesz się.

Rumacya: kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.

Rumianek: lekka niedyspozycya z powodu przeziębienia, a przeziębienie

z powodu rendez-vous.

Rumienić się: i rumiane jabłko byw a robaczyw e; – nie daj się

zwieść pozorom skromności.

Rumowisko: szczęście twe rozsypie się w gruzy, jeśli nie dopilnujesz

interesu.

Ruń zieloną widzieć: nadzieja szczęsnej przyszłości.

Runąć z wysoka: kto jest poniżon, będzie w ywyższony, a kto

się w yw yższa, będzie poniżony.

Rupiecie: kto nie szanuje starego, nie w a rta nowego, — dla przyjaciela

nowego, nie opuszczaj starego.

Rupturę mieć: stękasz ciągle i narzekasz^ ale mieszek wypełniasz.

Rura: jesteś do niczego, istna „ru ra do barszczu11, jakże chcesz,

aby ci się coś powiodło?

Ruszt: ani średniowieczne sposoby „przypiekania41 nie powinny

ci w ydrzeć tajemnicy, którą ci powierzono, a ty to lekceważysz.

Rusztowanie: wysoki urząd piastować będziesz, ale też będziesz

mieć niemiłe zajścia w rodzinie; — sprzeczki o majątek; —

zawalenie się rusztowania: wypadek kalectwa.

Rusznica: strzelaj oczami, a broń zostaw żołnierzom.

R utę siać: starokaw alerstw o, staropanieństw o.

Rwać kw iaty kw itnące: sam ochcąc niszczysz sw e szczęście; —

ro zry w ać korale: opuszczą cię przyjaciele; — rw ać zęby:

śmierć w rodzinie.

R yby żyw e w czystej w odzie: zadow olenie i dobrobyt; — gotow

ane: strzeż się oszustów ; — zaśnięte: w iadom ość żałobna;

— skrobać ryby: zaproszenie w kumy lub na

chrzciny.

Rybołostwo upraw iać: znać, że jesteś łow cą posagow ym ; —

dla dziew cząt staropanieństw o.

Rycerz w zbroi: m asz charakter piękny, jak ,,ze stali ukuty*’, będ

z ie sz szczęśliw y(a).

Ryciny oglądać: nie udaw aj m ecenasa sztuki, bo cię to drogo

kosztuje; — panna niech raczej ,,365 obiadów Ćw ierciakiewiczowej*

1 studyuje.

Rydel: kto szuka, ten znajdzie.

Rydwan: i piękność i sław a bardzo prędko przem ija, tylko cnota

trw a wiecznie.

Rydze, dla m ężczyzny: opętanie przez sta rą pannę lub m ężatkę,—

dla mężatki kw asy dom owe, — dla panny: sam otność do

siwej kosy.

Rygiel: nie zam ykaj oczu ni serca na głos potrzebujących twej

rady czy pomocy.

Ryj świński: nie pozwól w glądać obcym w swoje sp raw y ; —

niech każdy swego nosa pilnuje.

Ryk słyszeć: przykra w iadom ość o ciężkiej chorobie miłej osoby.

Rylec: „m łodość nasza jest rzeźbiarką, co w ykuw a żyw ot cały “ .

korzystaj więc z darów bożych i talentów , abyś był dla innych

przykładem .

Rymy układać: łatw ość życia i użycia psuje cię.

Rymarz: gdyby w róciły czasy średniow iecza, to za tw ą lekkom

yślność w ym ierzonoby ci 25 w skórę.

Rynek w idzieć: z pow odu zapow iedzianych gości potrzeba większych

zakupów ; — rynek zbytu: wielkie zyski.

Ryngraf: w spom nienia mile i korzystnie przeżytych lat młodzieńczych,

oprom ienią tw ą -starość.

Rynsztok: w ystrzegaj się alkoholu i złego tow arzystw a.

i 2 ó

Rynka pusta: będziesz głodny na w izycie; — pełna: dobrobyt;

stłuczona lub dziuraw a: strata.

R yś: nieporozumienie syna z ojcem ; -— natarczy w y gość i konkurent

dla panny.

Rysować: miła praca przy łatw ym zarobku; — rysopis zdejm ow

ać: będziesz w ezw any do złożenia w ażnego zeznania.

Rysy w T atrach, wejść na ich szczyt: po wielkich trudach i niebezpieczeństw

ach osiągniesz cel upatrzony; — schodzić

z R ysów bez natężenia: spokojna starość; — spaść z nich:

śmierć.

Rytować (patrz: Rylec).

R yw al: chroń się przed nieuczciwością zaw odow ego konkurenta;

— ryw al w miłości: m ądry ustępuje głupiemu; — w y rzucać

ryw ala: przykre spotkanie.

R yż: chińskim m urem sam olubstw a odgraniczony(a) jesteś od

ludzi, ale to w cale nie po ludzku.

Rząd popierać lub zw alczać: kto ugrzęźnie w polityce, przepadł;

— rządzić krajem : rządzisz się jak szara gęś w cudzym

domu.

Rządca: poznasz człowieka, który nie dorósł do sw ego zadania.

Rzechot żab słyszeć: w esoła nowina, zaproszenie w kumy.

Rzeka, płynąca w artko: bliska podróż; — praw ie że stojąca: niedobór

w kasie; — b y stra i głęboka: rew izya w domu; —

m ętna: choroba;— przebyw ać ją w pław : po trudach radość.

Rzemień: zdrów jak rzemień, dożyjesz późnej starości.

Rzemiosło upraw iać: praca tw a sowicie będzie nagrodzona.

Rżenie konia słyszeć: w esele bliskie w rodzinie; — dla panny

pożądany konkurent; — dla m ężczyzny: aw ans; — dla kobiety

zdrow e dzieci.

Rzepa: zbratanie się z nieodpowiednią osobistością.

Rzepak: co komu z nosa spadnie, to dla ciebie.

Rzęsy piękne a spuszczone: słodki całus za firanką; — rzęsy

podniesione: całus jaw ny, jak się patrzy.

Rzewień (rabarbarom ): tak się będziesz śmiać i cieszyć, aż się

na łzach skończy.

Rzeźbić (patrz: Rylec).

Rzeźnik: zdradliw y tow arzysz podróży; — krw aw e zapasy; —

w ezw anie policyi.

ailaŁu .Ł. . l w i HliBtnanfwM i

127

Reeź: śmierć niemowlęcia w rodzinie.

Rzeźnia: wołanie na trw ogę; — gdy widać krew płynącą: niebezpieczeństwo

życia.

Rzodkiew(ka): zaproszenie na ucztę.

Rzucać piłką lub kamieniem: będziesz płacił odszkodowanie.

Rżysko: dużo cierni w wieńcu twego żywota.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sennik

Sennik No – Nu

Sennik S