w

Sennik S

Sacharyna: jeżeli rozwiążesz zagadkę: „dlaczego to, co ogłaszano przed wojną za truciznę, m a być obecnie wybawieniem od śmierci”, to zdobędziesz sławę i majątek.

Sad: otrzymasz w sukcesyi kawał gruntu.

Sąd: zmartwienie i wydatki.

Sadło: dobrobyt u sąsiada, u ciebie niema przychówku.

Sądny dzień: w ybory; będziesz uganiać za „głosam i”; — dla

gospodyń era przedświąteczna taki dzień stanowseksi.

Sadownictwo uprawiać: zgódź się na uczynioną ci propozycyę,

bo to znakomity interes.

Sadyba góralska, być w niej: niechby chatka pustelnika, byle

z „nią” (z „nim”).

Sadze w ybierać: oczyścić się z czynionych ci zarzutów ; —

zawalać się sadzą: oczernią cię niewinnie.

Sadzawka: strzeż się zakaźnej choroby.

Sadzić drzewka lub jarzyny: dobrobyt;— sadzić kwiaty: zabaw a.

Safian: nie baw się w wielkopaństwo, bo rychło skapcaniejesz.

Sagany myć: ucieknie ci służąca; — napełniać: złodziej w domu.

Sągi drzew ułożone: poczyń zapasy, bo będzie drożyzna: — sągi

rozrzucać: jesteś m arnotrw aw cą.

Sajdak z łukiem: człowiek strzela, a Bóg kule nosi, — nigdy nie

można wiedzieć na pewne, czy grot nasz utrafi tego, do kogo

w ym ierzony, czy też nas samych.

Sakiewka pełna: strzeż się „przyjaciół”; — sakiewka pusta: możesz

sypiać spokojnie; —- otrzym ać sakiewkę w podarunku

a pustą: zejdziesz na dziady.

Sakrament przenajświętszy przyjm ować: łaska Boska z tobą; —

przystępować do którego z Sakram entów : żałuj za grzechy,

bo ich masz bardzo wiele.

Sałata: krzepkość i zdrowie.

S*

PM’U 'W W f

i 4 A

Sala jasno ośw ietlona: powodzenie w życiu; — sala ciemna: zasadzka

na twój honor; — sala pełna ludzi: pożądany udział

w życiu społecznem.

Salceson: spotkanie z miłym a zam ożnym człowiekiem.

Saletra: nie pal cholewek do N. N., bo ona cię nie chce; — dla

gospodyń pow odzenie w wędzeniu wędlin.

Salicyl zażyw ać: będziesz cierpiał na zapalenie staw ów .

Saliny oglądać: inżynier górniczy jako gość, interesent lub konkurent.

Salmiak: zginiesz od przew odu elektrycznego, jeśli nie zachow

asz ostrożności.

Salon (patrz: Sala).

Salutować: masz giętki kark i umiesz się zginać w e w łaściw ej

chwili.

Salwa z broni palnej: wielka nowina, albo w ażne zdarzenie polityczne.

Samica z młodemi: szczęście i błogosław ieństw o w rodzinie.

Samobójcę zobaczyć lub chcieć sam obójstw em życie zakończyć:

będziesz żyć długo w pomyślności.

Samochód: szczęście sam o pcha się w progi tw ego dom u; —

Samochód ciężarow y: pomnożenie m ajątku.

Sam ogwałt: lekkomyślność tw a pozbaw ia cię zdrow ia i stanie

zaporą do szczęśliwej przyszłości.

Samolubem być: w y rzu ty sumienia, żeś miał serce z kamienia.

Samotność (żyć w sam otności): będziesz w licznem, a w esołem

tow arzystw ie.

Samotrzask: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.

Samowar: podróż do K rólestw a Polskiego, Rosyi lub Turcyi; —

miła „proszona” herbata.

Sandacz: w czasie kąpieli i przejazdu przez w odę bądź ostrożny,

bo napisane ci utonięcie.

Sandały: masz opinię bard zo cnotliwego (ej), ale takim (ą) nie

jesteś.

Sanki, sankow ać się: młodzież szybkiem tempem zdąży do przystani

małżeńskiej, m ałżonkowie do dostatków .

Sarny w idzieć: miła niespodzianka.

Satyry czytać lub pisać: najweselej ten się śmieje, kto się śmieje

na końcu, zw łaszcza że każdy kij m a dw a końce.

129

Sąsiad(dka): niesnaski, obm ow a.

Sążeń (m ierzyć grunta): jaką m iarką m ierzysz, taką będzie ci

odmierzone.

Scena teatralna: blichtr bierzesz za złoto, kpią z ciebie.

Schadzka: nie każde utrzym anie tajem nicy jest m oralne, a ty

w łaśnie zanadto dużo używ asz tajności.

Scheda (patrz: Dziedzictwo).

Schody, iść w ygodnie do góry: honor i znaczenie; — schodzić

na dół: upadek przedsiębiorstw a; — schody kręte: strzeż

się krętactw a.

Schronisko w znaczeniu przytuliska: miły spoczynek po pracy;

schronisko w górach: spokojna przystań w śród trudów żyw

o ta; — szukać schronienia: niesnaski w rodzinie.

Ściana: przeszkoda w zam ierzonym interesie.

Ściegi widzieć z szycia lub haftu: szanuj w zrok, bo znaczona ci

choroba oczu.

Ścięgno: nie przeciągaj struny, bo pęknie.

Ściek (patrz: R ynsztok).

Ścierka: będziesz miał nieżądną żonę; — usuń się od to w arzy stw

a, które ci hańbę przynosi.

Ściernisko (patrz: Rżysko).

Ścięte drzew o w idzieć: w iadom ość o śmierci; -— ścinać je samemu:

będziesz przyczyną czyjegoś nieszczęścia.

Ścieżka (patrz: D roga).

Ścigać kogo: pożegnaj się z pożyczonem i pieniądzmi, nie dostaniesz

ich; — być ściganym : niewinne oczernienie.

Scyzoryk: ostre zarzuty przeciw tobie staw iane będą.

Seans spirytystyczny: popukaj sobie do głow y i będzie sens gotow

y.

Sędzia: poznasz człowieka, k tó ry w y w rze w pływ na tw e życie.

Sędziwego człowieka widzieć i m ówić z nim: doznasz zaszczytu,

o jakim nie m arzyłeś.

Sejm: co innego w sercu, co innego w słowie, nie w yjdzie ci na

dobre taka dyplom atyczna taktyka.

Sęki w drzew ie: w ypadek na gładkiej drodze, — zaw ikłana

spraw a.

Sekretarzem być: otrzym asz posadę, — ożenisz się (zam ąż

pójdziesz).

9

130

Sekty tworzyć, lub być ich uczestnikiem: strzeż się zdrady.

Sekundować w pojedynku: nie mieszaj się w cudze spraw y.

Sekwestrator: podstęp, — zw ady dom owe.

Selery: spotka cię jakieś zte konieczne.

Seminaryum nauczycielskie: pow odzenie w chowie drobiu; —

sem inaryum duchow ne: stracony konkurent.

Sen: chw ilow y spokój w śród kłopotów życia; — śnić w e śnie:

oplącze cię sieć intryg; — cierpieć w śnie: doznasz przyjem ności.

(P atrz: Spać).

Senes: niepokój i zamieszki.

Sennik przeglądać: sen m ara, Bóg w iara.

Sęp: ktoś czyha na tw ą zgubę.

Separacya (patrz: Rozw ód).

Ser: nigdy nie odkładaj pracy ni zam iaru na jutro, bo ci to p rzy sporzy

kłopotu i przykrości.

Seraj (patrz: H arem ).

Serce ludzkie widzieć: szczęście w miłości; — serce bydlęce:

zm ysłow e rozkosze; — mieć bicie serca: zdobędziesz w zajemność.

Serdak: zaziębisz się w podróży.

Serduszko złote: miły upominek; — serduszko kw iat: sw aty,

przyjęcie ośw iadczyn.

Serenadę słyszeć: nie daj się omamić zew nętrznem i zaletam i; —

serenadę w ypraw iać: czeka cię „koza“ .

Serownik jeść: zm artw ienie.

Serpentyna: p rzykry w ypadek, ale wyjście z honorem.

Serum zastrzykiw ać komuś: nie w m aw iaj nikomu swoich przekonań,

ani sądów o drugich; — mieć serum zastrzyknięte:

miłość nie w porę, — w starym piecu dyabeł pali.

Serwatkę pić: choroba płuc lub żołądka.

Serwatka: za wielką w agę przyw iązujesz do drobiazgów , a w a żne

kw estye na drugi plan spychasz.

Serweta: nie bądź pieczeniarzem.

Serw is kupow ać: niepotrzebny, w ydatek.

Setkę czegoś mieć: pracuj i oszczędzaj, a dojdziesz do m ajątku;

setka pieniędzy: zatarg z w ierzycielem .

Sfinks: ani się spodziejesz, jak nadejdzie starość i będziesz żyć

już tylko wspom nieniami przeszłości.

Sfora psów gotow ych do polow ania: wysokie stanow isko i zy ski;

— gdy cię obszczekają: zapow iedź aw ansu, odznaczenia

i t. p., — dla panny konkurent.

Siać zboże: dobrobyt w dom u; — widzieć siewcę: naśladuj dobre

przykłady; — siać kw iaty: w szyscy cię kochają.

Siano w kopicach: ciesz się nadzieją pow odzenia; — w óz z sianem:

stosunki z zam ożnym i ludźmi; — siano w żłobie: rozchód

pochłonie dochód tw ego gospodarstw a.

Siarę pić: dostaniesz cholery.

Siarka: w eź na przeczyszczenie.

Siarniki: nie bądź tak zapalonym (ą) w uczuciach, ani tak zapalczyw

y(ą) w postępow aniu.

Siatka na w łosy: delikatność kochającej osoby przyprow adzi cię

do porządku; — siatka na m otyle: baw się, pókiś młody.

Sidła: strzeż się usidlenia przez w iadom ą osobę i nam ow y do

złego, bo w padniesz w pułapkę.

Sieć: zagm atw any interes; — uwikłać się w sieci: zakochasz

się; — rozedrzeć sieć: nieudały zam iar.

Sieczka: lekkim sposobem zrobisz majątek, ale też lekko ci się

rozejdzie.

Sieczkarnia: nie pozwól rozdrabniać całości; — miałeś zapisany

spadek, ale cię inni ubiegli.

Siedm: popełniasz w szystkie 7 grzechów głów nych, a nie w y pełniasz

żadnego z 7 uczynków miłosierdzia. (P a trz : Siódemka).

*

Siedzieć bezczynnie: niezaradność w interesach, — czasem

areszt.

Siekać mięso: strzeż się skaleczenia.

Siekiera: zm iana losu na gorsze; — rąbać nią: korzystny interes,

bo gdzie drw a rąbią, tam trzaski lecą.

Sielankę p rzeżyw ać: nie prędko osiągniesz cel m arzeń.

Siemię: za tłusto jadasz, więc otłuszczenie serca ci grozi.

Sień obszerna i jasna: łatw ość w ykonania zam iaru; — w ąska

i ciemna: nieprzyjem ne przepraw y; — b ru d n a; kłopoty

i w ydatki; — : nie byw aj w takim domu.

Siennik: będziesz skazany przez los na brak w ygód, do których

przyw ykłeś(aś).

S ierć: spraw sobie m aterace i now e szczotki.

Siermięga: grzeszysz wielce, hołdując przysłow iu: ,,suknia zdobi

człowieka*1, bo przecie człowiek suknię zdobi.

Sierota(y): przygarnij biedaka; — przyjm ośw iadczyny.

Sierp: nie p atrz 'krzywo na sąsiada, bo nie on winien tw em u niepow

odzeniu; — „nogi jak sierpy** widzieć u kogoś: strzeż

się pijaka.

Sierżant: w m ieszają cię w niemiłą spraw ę.

Sikawka nieczynna: strzeż się ognia; — sikawka w yrzucająca

słup w ody: nagła a dobra w iadom ość.

Sikora: gadatliw a i gderliw a kobieta.

Silnym lub słabym być: gdyś silny, nie obawiaj się antypatyi, a

jeśliś słaby, nie spodziewaj się sym patyi.

Siłacza oglądać: umocnij się w w ierze, bo słabniesz, a to jest złego

początkiem.

Siły tracić: mierz siły na zam iary, a nie zam iar wedle sił.

Siny kolor: sym patya, ale też p rzestroga przed sińcami.

Siódemka: 7 krów F araona, 7 plag egipskich, 7 cudów św iata,

7 b a rw tęczy, 7 tonów harmonii, 7 Sakram entów . 7 grzechów

głów nych i 7 uczynków miłosierdzia dow odzą, że

liczba ta bard zo jest w ażną i szczęście w róży. (P atrz:

Siedm).

Siostrę żyjącą w idzieć: nieporozumienie; — um arłą widzieć żyw

ą: choroba w domu.

Sito: „przesiej** swoich rzekom ych przyjaciół, — z dobrym i się

zbrataj ,lichotę odrzuć, a dobrze na tern wyjdziesz.

Sitowie: tylko ptactw o może ukryć się przed grożącą zasadzką,

ty nie zdołasz!

Siw e w łosy mieć (jeśliś nie jest siw y): ogrom trosk i nieszczęść.

Skakać: chcesz mieć ogólną sym patyę, to musisz z wesołym i

skakać, ze sm utnym i płakać.

Skała wogóle: ciężkie do przebycia chwile, wiele trudności i

trudów .

Skaleczyć się: do w esela się zagoi, — na razie przecierpisz ból

zadany ci przez ukochaną osobę.

Skamieniałość: jesteś tw ardego serca człowiekiem, to też żyjesz

bez ludzkiej sym patyi.

Skąpiec: sfora spadkobierców czyha na śmierć twoją, by zabrać,

coś nagrom adził.

133

Skarb znaleźć: pracujesz z pożytkiem, Bóg ci błogosław i; —

skarb odkopyw ać: stra ta ; — zakopywać: zdrada.

Skarbiec oglądać: największy majątek nie cieszy, gdy zdrow ie

nie dopisuje, lub nieuczciwie jest nabyty.

Skargę w nosić: licz się z tern co mówisz, bo: „słow o każde w y latuje

ptaszkiem, a pow raca w ołem “ ; — być skazanym : dobrze

ci tak, nie zadaw aj §ię z durniam i.

Skarpetki: nie szukaj dziury na całem i nie deptaj ludziom po piętach,

bo to niepraktycznie!

Skarżyć (patrz: Skarga).

Sklep elegancki: co w tobie dobre, to się samo chwali; — sklep

ladajaki: nie zadaw aj się byle z kim, bo źle na tern w yjdziesz.

Składy wielkie: obfitość darów Bożych dla ciebie.

Składkę zbierać: cudze nie tuczy.

Sklepienie piękne: wysoki stopień w hierarchii społecznej osiągniesz;

— sklepienie grożące zaw aleniem : strzeż się katastrofy.

Sknera (patrz: Skąpiec).

Skomlenie psa: przykra wiadom ość, choroba w domu.

Skopek pełny: mleczność krów w ró ży ; — skopek pusty: stra ta

w oborze.

Skóra zw ierzęta, niegarbow ana: nieszczęście; — garbow ana:

dobre interesa.

Skorowidz przeglądać: dalsza podróż cię czeka.

Skorpion: śmierć w rodzinie.

Skorupy z jaj: plotki i oszczerstw a; — skorupy z naczynia: b a rdzo

nietrw ałe tw oje szczęście.

Skórzany w ór, pas i t. p.: przygotuj się do drogi; — liche kupno.

Skowronka widzieć, a zw łaszcza śpiewającego słyszeć: niespodziew

ana radość i zaszczyt; — spłoszyć go: nie dokuczaj

drugim.

Skradać się gdzieś: strzeż się zasadzki i złodzieja.

Skrofuły mieć: pozbądź się brzydkich narow ów , a będziesz pcżądany(

a).

Skromnym być: siedź w kącie, zpajdą cię.

Skrytobójstwo odkryć: posiądziesz cudzą w ażną tajem nicę: —

skrytobójstw o popełnić: nie chadzaj krętemi drogam i, a me

popadniesz w nieszczęście.

Skrzele rybie: m asz serce zimne jak lód.

Skrzydło, trzym ać ptaka żyw ego za skrzydła: zdobędziesz mi-

-„”łość ukochanej osoby; — skrzydło ptasie sam o: p rzykry

w ypadek.

Skrzynia pełna: przesiedlenie się; — pusta: upadek dobrobytu;

skrzynię k w adratow ą pod sw ym adresem otrzym ać: znaczny

podarunek; — podłużną: wieść żałobna.

Skrzyp rosnący: powodzenie w chowie gęsi; — skrzyp zerw any:

podział m ajątku; — skrzyp gotow any pić: choroba piersiowa.

Skrzypce: radość; — grać na nich: wiele kłopotów ; — widzieć

grającego, a nie słyszeć tonów : zapow iedź popadnięcia

w głuchotę.

Skubać drób: korzystny rozwój gospodarstw a; — skubać

szm atki: strzeż się zranienia.

Skwar: zachorujesz na febrę.

Ślaban (patrz: R ogatka).

Śladów szukać: kto szuka, ten znajdzie; — długie starania o posadę;

— ślady po sobie zostaw iać: i tak będziesz w net zapom

nianym (ą).

Ślaz (jako roślina): choroba żołądka; — ślaz pić: w pisz się do

eleuteryi.

Słabować: zm artw ienie, niepomyślne nowiny.

Sław nego człowieka widzieć: spotka cię zaszczyt jakiś.

Śledź: słone chwile przeżyw ać będziesz.

Śledziona zw ierzęca: kiepski w ikt; ■— chorow ać na śledzionę: tro ski

m ateryalne i m oralne.

Śledztwo prow adzić: nie bądź tak podejrzliw ym (ą), bo pozo- .

ry mylą.

Ślepym być: strzeż się złodziei i oszczerców , są oni blisko ciebie,

ale ich darzysz zaufaniem ; — ślepego widzieć: w różba nieszczęścia;

— nie rób nic ,,na ślepo“ .

Ślimak: powoli, ale stale w dobrobyt i honory w zrastać będziesz.

Śliną kogoś opluw ać: rzuć chlebem na tego, kto na ciebie rzucił

kamieniem; — być oplutym : prezent. (P atrz: Pluć).

Śliwki świeże: kto w spraw ie ożenku (zamęścia) przebiera jak

między „uleżałkam i“ , nigdy praw dziw ego szczęścia nie zazn

a;— śliwki suszone: staropanieństw o (starokaw alerstw o).

135

Śliska droga, śliski m ur: w śród pełnego pow odzenia pośliźnie

ci się noga.

Ślizgać się: zanadto sobie ufasz, — bacz, abyś swemu szczęściu

karku nie skręcił.

Słodkiego coś jeść: doznasz goryczy zaw odu.

Słój szklany: krucha będzie tw a najnow sza przyjaźń; — słoje

drzew a widzieć: długie lata szczęśliw ego życia.

Słoma wr snop (kładź) zw iązana: goście jadą; — na klepisku:

kiepski urodzaj; — rozścielać długą słomę: śmierć w rodzinie;

— spać na słomie: w ycieczka lub ubóstw o.

Słoń zbliżający się: protekcya m ożnych; — ryczący: niebezpieczeństwo,

nieszczęście; — siedzieć na słoniu: w yw yższenie;

— karm ić go: nie liż pańskich klamek.

Słonego coś jeść: zdrow ie i zadowolenie.

Słońce w schodzące: szczęście i dobrobyt; — zachodzące: upadek

zdrow ia i mienia; — przesłonięte chm urą: zm artw ienie;

— jaskraw e: ogrom na radość; — czerw one: zła w ró żba;

— słońce i księżyc razem ; — zapow iedź w ojny, choćby

dom ow ej; — zaćmienie słońca: stra ta ukochanej osoby.

Słonecznik: gdybyś się mniej zw racał(a) do upatrzonej osoby,

byłbyś bardziej pożądany(a).

Słonina: m ógłbyś mówić mniej tłuste dowcipy i więcej cenić serce,

niż sadło u kobiet.

Słowika śpiewającego słyszeć: szczęście, w miłości; — widzieć

go: nie sądź. ostro, bo pozory m ylą; — śpiewający, gdy nagle

zamilknie: smutek w domu.

Słownik: wiele przeciw ności i niepowodzenia.

Ślub widzieć: unikniesz nieszczęścia; — ślub brać: krótka radość,

długi żal; — śluby zakonne: śmierć.

Słuch stracić: pognębią cię spadkobiercy.

Słuchawka dla głuchych, lub od telefonu: nie w ierz bredniom ,

które ci z zawiści do bliźnich pow tarzają.

Sługa: w ierny przyjaciel, albo złodziej.

Słup kilom etrow y czy telegraficzny: nie przekraczaj granic możliwości

w e wiadomej spraw ie, bo się nie uda, — utrzym aj

stałość zasad.

Ślusarz: życie nad stan zgubi cię.

Śluz z nosa: obrzydliwem jest tw e postępow anie.

Smakować coś: nie sięgaj ani za daleko, ani za wysoko, bo to za

kwaśne dla ciebie w inogrona,

Smalec: jesteś obłudny(a) i zachłanny(a).

Smaragd: szczęście w miłości, — powodzenie w interesach.

Smarować coś czemś do jedzenia: niewiele w skórasz pochlebstw

em .poznają się w net na tern; — sm arow ać osie u wozu:

spraw a sądow a.

Smażyć: kobiecie grozi uwiedzenie, mężczyźnie zasadzka.

Śmiać się: będziesz niebawem łzy ronić.

Śmiecie w ym iatać: w yrzuć niemoralność z tw ego domu; —

w śmieciach grzebać: nie plotkuj tak, bo ci język spuchnie.

Śmierć czyjaś, długie życie tej osobie w ró ży ; — szam otać się

ze śmiercią: ciężka choroba; — gonić ją: zdrow ie dla chorego,

— choroba dla zdrow ych.

Śmiertelniki: wiadom ość o zgonie przyjaciela.

Śmietanka świeża: radość i goście; — śm ietanka zw arzona; niezgoda

w rodzinie; — śm ietana kw aśna: dąsy m ałżonków

lub narzeczonych.

Śmiga: jesteś jako w iatrak, obracający się bez własnej woli, tak,

jak go w iatr kieruje.

Śmigus: nie gorączkuj się tak bardzo, bo cię los zimną w odą

obleje.

Smoczek do ssania: zaproszenie na chrzciny; — ssać przezeń:

dostaniesz bolu zębów.

Smoka zobaczyć żyw ego: udręka z miłości; — na rysunku lub

w ypchanego: choroba.

Smolne łuczywo: zagaś coprędzej ogień twoich chuci.

Smoła: przylepi się do ciebie niepożądany tow arzysz, — oczernią

cię.

Smród: wycieczka automobilem, obfita uczta, plotki.

Smutnym być: czeka cię radosna niespodzianka.

Smyczek: będziesz mieć nieprzyjemności przez młodego człowieka;

— bawić się smyczkiem: nie flirtuj ze sm arkaczam i.

Śniadać: hołdujesz zasadzie: nie na to człowiek je, aby żył, ale

na to żyje, aby jadł.

Snop zboża: obfitość dóbr ziemskich; — rozrzucony na klepisku:

nie chełp się dobrobytem , bo stracisz; — snopy w iązać: sam

będziesz tw órcą swego szczęścia.

Śnić w śnie: za często uczęszczasz do kina. dlatego m iew asz sny

zbyt fantastyczne. (P atrz: Sen).

Śnieć na zbożu, lub śniedź na m etalu: zbliża się podstępny w róg

Tw ego szczęścia.

Śnieg w zimie: wiedziesz żyw ot norm alnego śm iertelnika; —

śnieg o niezwykłej porze, np. w śród lata: niespodziew any

a dodatni zw rót w interesach lub zam ysłą^h; — brnąć

w śniegu: porzuć tow arzystw o, w (fetorem cię nic dobrego

nie czeka, — dla kupców strata przez konkurencyę; — rzucać

śniegiem: nietrw ałe zyski, — trud bez korzyści; — bałw

an ze śniegu: byłeś, jesteś r zostaniesz fujarą.

Sobole: na w ierzchu strój, pod spodem gnój.

Sobota: dzień, poświęcony Najśw. Maryi Pannie, więc szczęśliw

y, — co masz zacząć, zaczynaj w sobotę.

Sobótki: jak o kwiat paproci, tak i o szczęście trudno, — w yw alcz

je sobie, a będzie Ci dobrze.

Socha: pokieruj tak swym i czynam i, aby rezultat ich był dodatni.

Socyalista: dysputow ać z nim: dowiedź życiem swojem , że Bóg

i Ojczyzna tw em hasłem.

Soczewka: nie p atrz na św iat przez szkła pow iększające, bo się

ulękniesz, ani przez pomniejszające, bo upadniesz.

Soczewica: nie sprzedaw aj przekonań swoich.

Soda: gdzie kw asy, tam burza, choćby w szklance w ody.

Sofa: przesypiasz pół życia, ciało leniwieje, duch się kurczy.

Sojusz zaw ierać: pogodzisz zwaśnionych.

Sok pić: gorzki zaw ód cię czeka; — sok sm ażyć: w yjazd na czas

dłuższy.

Sokół (ptak): los tak dalece ci sprzyja, że naw et górnolotne fantazye

Twoje będą zaspokojone; — „Sokół“ (członek sto w arzyszenia):

pamiętaj zaw sze i wszędzie, że jesteś Polakiem.

Sól wogóle: m ądrość; — sól jeść: pow odzenie; — sól rozsypyw

ać: odrzuciłeś projekt, któryby Ci znaczne przyniół zyski;

— kopalnie soli: bogactw o.

Solenizantem być: okoliczności zniewolą cię do w ypraw ienia

uczty.

Soliter: ból zaw ładnie twemi członkami.

Sołtys: rozpanoszysz się cudzem. ale niedługo cieszyć się tern

będziesz.

Solucyę mieć: co m asz czynić, czyń zaraz, nie odkładaj na jutro.

Sondą zapuszczać: nie w ydzieraj ludziom podstępnie tajemnic.

Sopel z nosa: św intuch jesteś;— sopel lodu: serce tw e jak kamień.

Sos: w ciągną cię w plotki, mężatki i podlotki.

Sosna: wiecznie ci zielono’w głowie, stąd kłopoty.

Sowa: choć jest symbolem mądrości, w róży nieszczęście, naw et

śmierć.

Spać sm acznie na pościeli: przyjadą goście; — spać pod gołern

niebem: daleka podróż; — śnić, że się śpi: otrząśnij się z zacietrzew

ienia; — usnąć nagle: spryt N. N. uśpi T w ą czujność,

ale radzę: nie dow ierzaj.

Spacerować (patrz: Przechadzka).

Spadać z w ysoka: poniżenie m oralne, upadek interesów , rozczarow

anie w miłości.

Spadochron widzieć: niech myśl tw a zaw sze ku w yżynom w zlata;

— lecieć samem u pod spadochronem (patrz: Spadać).

Spadek otrzym ać: nie każdy pieniądz szczęście przynosi.

Sparzyć się: kto się na gorącem sparzy, na zimne dmuchać powinien,

zastosuj to do siebie.

Spazmów dostać: nie dręcz tych, którzy cię kochają; — spazmujących

widzieć: złe przykłady psują dobre obyczaje, — nie

daw aj złego przykładu.

Spieszyć się: ,,co nagle, to po dyable“ , lepiej więc rozw aż naprzód,

nim co postanow isz.

Śpiew ptaków : przelotne m iłostki; —- śpiew m ężczyzn: nadzieja

rozkoszy; — śpiew kobiet: nieuzasadnione pretensye.

Spirytus: o ile weźmiesz ro zb rat z alkoholem, duch twój spotężnieje.

Spis jakiś p rzepatryw ać: zrób obrachunek sumienia.

Spiskować: nie nam aw iaj bliźniego do niedozwolonego.

Spiżarnia pełna: dobrobyt; — pusta: złym (ą) jesteś gospodadarzem

(ynią).

Spluwaczka: oplw ałeś drugich, teraz oni ciebie oplwają.

Spłatać figla: nie czyń drugiem u, co tobie niemiło.

Spławiać drzew o: nie idź przeciw prądow i czasu, — za mało

m asz na to siły.

Spódnica biała: niedozwolone zaloty; — kolorow a: oszczędność;

zdejm ow ać spódnicę: karygodne miłostki, (patrz: Suknia).

139

Spoczyw ać: nie było nas, był las, i będzie las, choć nie będzie nas.

Spodnie w dziew ać: goście idą; — zdejm ow ać: brudny jesteś, w y kąp

się; — czyścić: kobieta ukochana sprzyja ci; — mieć

rozdarte: niesnaski w domu.

Spółka (potraw a): w głowie twej nieład, jak groch z kapustą; —

spółka kupiecka: znakom ity interes.

Spółkować: dla m ężczyzny znaczne w ydatki, — dla kobiety: usunięcie

się od niej ukochanej osoby.

Sporysz: wielka trucizna ratuje nieraz jako lek od śmierci, i ty

przejdziesz wielkie zm artw ienie, które uzdrow i T w e serce.

Spowiadać się: przyznaj się do w iny, a otrzym asz przebaczenie.

Spragnionym być: nie pragnij rzeczy niedozwolonych.

Sprawiedliwości doznać: kto na ciebie kamieniem, ty na niego

chlebem.

Sprawozdanie układać: mów zaw sze praw dę, nie kalaj ust kłam stwem’;

— spraw ozdanie czy tać: nie baw się w krytyka,

gdy się na rzeczy nie rozumiesz.

Sprężyna: siedzisz, jak na szpilkach, — będziesz m otorem ważnej

spraw y.

Spróchniały pień: podstaw a tw ego bytu grozi ruiną.

Sprzączka: otrząśnij kurz z nóg twoich i nie przekraczaj progu

ludzi, zadzierających nosa.

Sprzeczać się: grzeszna zawiść wiedzie cię na manowce. — zaw

róć z tej drogi.

Sprzedawać cokolwiek: nie handluj przekonaniam i swemi, choćby

ci to majątek lub honory przynieść miało.

Spustoszenie w idzieć: rozw ód m ałżonków , zerw anie narzeczeństw

a, rzucenie korzystnego interesu.

Srebro wogóle: wielkie plarty, małe dochody; — srebrne pieniądze

liczyć: upadek interesu; — znaleść je: w y g ra s r

w k arty ; — zgubić: zysk.

Srebrniki liczyć: postępujesz jak Judasz.

Sroka: goście w domu, — rażąca paplanina tow arzyska.

Srokate b arw y : niemasz gustu ani za halerza.

Śrót: zaproszenie na polowanie, lub zając w podarunku.

Śruba: nie wciskaj się przem ocą, gdzie cię nie proszą.

Ssać pierś: śmierć dziecka w rodzinie (patrz: Smoczek).

Stadninę piękną widzieć: korzystna zm iana w życiu.

40

Stać na czatach: wiadom ość o śmierci znajom ego żołnierza, —

kto puka, będzie mu otw orzono.

Stacya kolejowa: zatrzym aj się, bo złą drogą kroczysz; — w y siadać

na stacyi: nie ustaw aj w pracy, gdy chcesz celu

dopiąć.

Stado koni, bydła, owiec: masz 100 niby ukochanych celów, a

w łaściw ie niemasz żadnego, (patrz: Sto).

Stajnia: nie udaw aj arystokraty, bo cię czuć gnojem.

Stal zginać: niemasz ustalonego charakteru: — łam ać: tryum f

nad nieprzyjacielem ; -— stal w ogniu: pojedynek, w ojna, lub

takie zdarzenie, które przez ból m oralny ustali tw ój ch arakter

i przyszłość.

Stangretem być: kto w ysoko siada, ten nisko upada.

Starosta: udana przyjaźń dla załatw ienia w łasnych interesów .

Staroświecki zegar: miłe wspom nienia.

Starożytne okazy lub starzy zn a wogóle: sięgnij do szkatuły i

w esprzyj niezdolnych do pracy.

Staruszek(szka): zdobędziesz pow ażanie u ludzi; — siebie w idzieć

jako starca : długie życie.

Statek (naczynie): gdzie kucharek sześć, tam niema co jeść; —

statek (okręt) na m orzu: niepewne są fale tw ego losu, ale

dopłyniesz do celu. (patrz: Okręt).

Statua (patrz: Posąg).

Statystą być: istniejesz jako rzecz, nie jak człowiek, — rusz się

przecie do czynu.

Staw czysty: zadow olenie; — jeśli rybny: bogactw o; — z w odą

m ętną: plotki i choroba; — spuszczony: strzeż się złodzieja.

Stawarka: ludzie niehonorowi szkodzić ci będą.

Stęchlizna: nie poruszaj daw nych spraw ek, bo śm ierdzą.

Stękać (patrz: Jęczeć).

Steimach: nie myśl, że każdy szczęśliwy, co jeździ powozem.

Step: osamotnienie na starość.

Sterować: zaw sze i w szędzie prostą drogą najprędzej dojdziesz

do celu.

Stłuc coś: pomyślność; — stłuc sobie nos lub nogę: strzeż się

,,śliskiej” spraw y.

Sto sztuk czegoś posiadać, cyfrę 100 widzieć lub sto rachow ać:

stopniow e niepowodzenie, (patrz: Stado).

141

Stoczek: z małej iskry wielki ogień byw a.

Stodoła jako budynek: w yzyskują cię chłopi; — pełna zbiorów :

pow iodą ci się plany; — pusta: m ają cię za głupca.

Stogi siana: dobrobyt.

Stokroć: sto pociech czeka cię w życiu.

Stół nakryty: zaproszenie; — pusty: egzekutor.

Stolarz: otyłym schudnięcie na trzaskę; — chudym otyłość.

Stolec oddaw ać: pozbędziesz się kłopotu; — widzieć, jak ktoś

stolec oddaje: niespodziew ane pieniądze.

Stołek: nie dow ierzaj czw oronogom .

Stolica, być w niej: przeniesienie służbow e.

Stolik do k art lub stolik w irujący: ulegniesz pokusie.

Stolnica: nieporozumienie z gospodynią domu.

Stonogi: obsiędą cię wierzyciele lub natrętni goście.

Stopa duża: byt twój zapew niony; — zbyt m ała: stra ta ; — ślady*

stóp: strzeż się złodzieja i podstępu, (patrz: Noga).

Storczyk: znana już ogólnie niestałość tw ego charakteru p rzeszkadza

ci w zam ysłach.

Story u okien spuszczone: tajem ne miłostki; — podnosić sto ry :

kontrakt kupna, lub ogłoszenie zapowiedzi.

Stos ułożony, ale bez ognia: m asz błędy, których możesz się

łatw o pozbyć; — stos płonący: niebezpieczeństwo życia,

bankructw o, u tra ta miłości.

Strach na w róble: nie rób z siebie błazna; — ,,mieć stra c h a '4:

odznaczenie.

Strączek: za jednego kpa, będzie innych dw a.

Stragan: kłótnia; — siedzieć za straganem : porzuć nieodpowiednie

tow arzystw o.

Straszyć kogo: o b aw a choroby lub złodzieja.

Straż graniczna: nie przekraczaj granic przyzw oitości; — straż

ogniow a: zazdrość byw a podnietą miłości.

Strażak: tajem ne zalecanki.

Stręczyć coś komu, np. sługę, kupno: porzuć zasadę: ,,gdzie się

dwóch waśni, tarn trzeci korzysta44, bo w yjdziesz na paskarza.

Stroić się: nie przypinaj ,,łatek44 bliźnim swoim.

Stroiciel: nie daj sobie grać na nosie.

Strop (patrz: P ow ała).

142

S tró ż domowy: nie obdarzaj byle kogo swem zaufaniem; — stróż

nocny: aw antura miłosna.

Strucla: urodziny dziecka w rodzinie. *

Struć się: zachorujesz z obżarstw a lub z opilstwa; — struć kogo:

stracisz szczerego przyjaciela.

Strugać: za wyświadczoną przysługę obmówią cię niewdzięczni.

Strumień czystej wody: zadowolenie z siebie i drugich; — w ysychający:

zubożenie, słabość; — gwałtownie bieżący: nagły

wypadek.

Struna: nie targaj nerwów cudzych, ani swoich.

Strupy widzieć u kogo: podaj rękę nieszczęśliwemu; — mieć strupy

na sobie: oszczercza obmowa.

Struś: szybki awans w urzędzie lub w miłości.

Strych: niebezpieczeństwo ognia.

Stryczek: powodzenie w interesach pieniężnych.

Stryj: korzyść materyalna.

Strzał słyszeć: nowina; — słyszeć go, a równocześnie ból uczuć:

wielkie zmartwienie.

Strzała z łuku: zakochasz się.

Strząsać owoce z drzewa: staniesz się dobrodziejem; — strząsać

rosę z kwiatów: będziesz powodem łez.

Strzecha: szczęśliwa mierność.

Strzelać: bacz, byś nie palnął głupstwa przy załatwianiu wiadomej

sprawy.

Strzemię: podróż niedaleka, lecz przyjemna.

Strzępki: porządek i ochędóstwo, to podwaliny dobrobytu.

Strzydz, np. owce: strzeż się oszusta.

Strzykawka: nie pozwól sobie wmawiać cudzych przekonań.

Student: bieda i kłopoty; — studentem być: wycieczka.

Studnia, pić z niej: zadowolenie i łatw y zarobek; — wyschnięta:

niepowodzenie; — artyzyjska: szczęście i wysokie stanowisko;

— głęboko w ziemi wykopana: usłyszysz ważną tajemnicę.

Stukanie słyszeć: wiadomość o chorobie lub śmierci.

Stuła: nie pyskuj przeciw księżom.

Stypa: pojedziesz na pogrzeb znajomego.

Subretka: niewierność małżonka, — zazdrość żony.

Suchary: dostaniesz fluksyi. ’

143

Suchoty mieć: niepowodzenie w życiu, — zaw sze pusta kieszeń.

Sufit (patrz: P ow ala).

Suka wogóle: pow odzenie w am orach; — ze szczeniętam i: w ierny

przyjaciel.

Sukcesy a (patrz: Spadek).

Suknię w dziew ać: troski dom ow e; — kupow ać: żałoba; — biała:

śm ierć osoby, która była przy ubieraniu; — b ardzo strojna:

popłać rachunki; — m ężczyzna w damskiej sukni: poniżenie.

(patrz: Spódnica).

Sukiennice krakow skie: nie trać grosza na fatałaszki.

Sukm ana chłopska: będziesz uczestnikiem akcyi o zw ycięstw o

idei kościuszkowskiej.

Sułtan: lada pies szczeka do księżyca — i ciebie ktoś obszczeka.

Sum: dostaniesz gościa żarłoka.

Sumiaste w ąsy: zalecanki szlachcica w rodzinie.

Surdut: strzeż się zw ady honorowej.

Surogat = zastępczy artykuł: nie pozwól sobie „w kaszę dmuchać“

, dmuchnij go raczej w gębę.

Surowica: chorem u zdrow ie, zdrow em u choroba.

Surowiznę jeść: drobne tw e przew inienie surow o ocenionem i ukaranem

będzie.

Susz ow ocow y: niesusz tak ząbków do N. N., bo i tak nic z tego.

Susza: nieurodzaj w polu, bieda w domu.

Sutanna, chodzić w niej: ukojenie trosk ziemskich; — widzieć ją:

stajesz się egoistą.

Swąd (patrz: Sm ród).

Swatać kogo: ,,za tw oje dobro, kolka cię w ziobro“ .

Świąd praw ej dłoni: goście zam iejscowi; — świąd lewej dłoni:

pieniądze w drodze.

Świadkiem być: nie m ów fałszyw ego św iadectw a przeciw bliźniemu

Twem u.

Światło jasne: zadow olenie z pow odzenia; — mdłe: sm utek; —

gasnące: wieść o ciężkiej chorobie lub śm ierci; — gasnące

i znow u rozbłysłe: pow rotna fala szczęścia.

Świątynia (patrz: Kościół).

Świder: unikaj tego, kto się gw ałtem w kręca w tw e łaski.

Św ieca gorejąca: szczęście; — gasnąca: w iadom ość o śmierci.

Świecidełko: „co się prędko wznieci, niedługo się świeci“ .

144

Święcone jeść: doczekasz się wielkiej radości, — odnajdziesz to,

coś uw ażał(a) za stracone.

Świegot ptaków : szczęśliwe pożycie w m ałżeństw ie, dużo zdrow

ych dzieci.

Św iekra: postępow anie tw e z m atką męża będzie w zorem , jak

on m a postępow ać z tw oją.

Św ierk: sm utna w różba dla radosnych dziś myśli.

Św ierzb (owad) w ciele: natrętny gość, który cię dużo irytacyi

nabaw i; — św ierzb (choroba): oszczerstw o.

Świętojański robaczek: złuda szczęścia, przem ijająca radość.

Św iętokradca, widzieć go: nie uw ażaj na stanow isko i imię, lecz

w al w pysk każdego, kto kradnie.

Św ięto: nie leń się do pracy i nie obchodź tak często św iętego

„nierobotnika“ .

Św iętych widzieć: opatrz się za protekcyą, -— bez niej nic nie

w skórasz.

Świeżyzna: dobrobyt przez trafne spekulacye, — zaproszenie

na uroczystość familijną.

Świnia żyw a: pow odzenie w życiu; — złośliw a: inni zechcą ci

przeszkadzać w dobrobycie; — zarżnięta: w y g ran y p ro ces;

— w ąg ro w ata: stra ta ; — kw icząca: w ró żb a szczęścia.

Św istak (gryzoń): niezwykła przygoda.

Świstać (patrz: Gwizdać).

Św it(anie): słaby tw ój um ysł potrzebuje rozjaśnienia.

Św itka: jeszcze w tym roku pójdziesz zarnąż (ożenisz się), lecz

bacz, aby źle nie w ybrać.

Sycić miód: jesteś egoistą.

Syczenie w ęża słyszeć: fałsz, obłuda, niebezpieczeństwo życia.

Syfilis (patrz: W eneryczna choroba).

Syfon: ,,burza w szklance w o d y “ w e własnym domu.

Sygnał widzieć: bądź wierny danem u hasłu; — sygnał dawać:

niebezpieczeństwo życia.

Sygnaturka: udział w publicznej uroczystości, — wiadomość o

śmierci.

Sygnet: nie chełp się zasługam i przodków , — zasługuj się sam społeczeństwu.

Symboliczne znaki: zd rada w miłości.

Syn, gdy żyje i zdrow y: utarczka z nim; — syna urodzić: radość w domu; — bić go: zabaw a koleżańska; — syn umarły, gdy się śni żywym : wielkie zmartwienie; — syn umierający: długie życie.

Synagoga (patrz: Bożnica).

Synogarlica: nie idź na lep ponęt erotycznych.

Synowa: jeszcze się ten nie urodził, coby wszystkim dogodził.

Sypać piasek lub ziemię: grób przybędzie rodzinie.

Sypialnia: należy ci się wypoczynek po pracy; — przyjemny urlop.

Syrop: słodycz życia zamącą kwasy nieporozumień.

Skomentuj

Sennik R

Sennik Sz