w

Sennik Sz

Szabas: nieprzyjemność przez żydów.

Szabla w pochwie: bezczynny żyw ot; —- samo ostrze: zwyciężysz

przeszkody: — szablą wywijać: ,,kto mieczem wojuje,

ten od miecza ginie”, — zastosuj to w przenośni do siebie.

Szachy: wesele i smutek splotą naprzemian twe życie.

Szachraić: idź zawsze prawdą, ona cię wzbogaci.

Szacować: w a rt Pac pałaca, a pałac Paca.

Szafa: zawikłane interesa z sąsiadami.

Szafir: wierność aż do grobu.

Szafran: zazdrość zatruje ci życie.

Szal: padniesz ofiarą wyzysku przez kobiety.

Szał: polepszenie stanu spraw y, o której zwątpiłeś(łaś).

Szałas: sezonow e arnory.

Szalej: kochaj i całuj, ale nie szalej. — niech zawsze rozum sercu

przewodzi.

Szalupa: kiedy będziesz sądził, że w szyscy Cię opuścili, przybieży

ktoś na ratunek.

Szałwia: dostaniesz fluksyi.

Szambelan: przegrana w karty.

Szamotać się z kim: kłopoty domowe z powodu braku pieniędzy.

Szampan pić: fałszyw y przyjaciel.

Szaniec: nie zrażaj się przeszkodami.

Szaragi: kolega szkolny w gościnie.

Szarak (patrz: Zając).

Szarańcza: wielka strata majątkowa.

Szarawary (patrz: Spodnie).

10

146

Szarfa: zobaczysz wisielucha.

Szarotka: zwalczone przeszkody.

Szarpie: odwiedziny w szpitalu, — strzeż się zranienia.

Szatan: zły człowiek czyha na tw ą zgubę.

Szatkować kapustę: nie zaznasz biedy, ale cię ktoś w przódy nauczy

,,rozumu”.

Szczaw : ulegniesz chorobie żołądkowej.

Szczeble (patrz: Drabina).

Szczebiot dzieci: rozkosze życia po krótkim trudzie.

Szczecina: wleziesz w brud. smród i poniżenie.

Szczególnego coś zobaczyć: niespodziewana radość.

Szczęka ludzka: dostaniesz bolu zębów ; — szczęka bydlęca:

zwyciężysz nieprzyjaciół.

Szczekanie psa (patrz: Pies).

Szczelina: nie szukaj dziury n a całem, bo to nie popłaca. *

Szczenię: przyjaciel dzieci.

Szczęśliwym się czuć: bliska śmierć.

Szczotka: mimo najeżonych trudności, wybrniesz cało z opałów.

Szczudło: ten, po kim się tego najmniej spodziewasz, będzie podporą

twej starości.

Szczury: złośliwi a ukryci nieprzyjaciele.

Szczygieł: zatarg z krawcem.

Szczypać kogo: nie czyń drugiemu, co tobie nie miło.

Szczypawka: ostry języik N. N. narobi ci bigosu.

Szczypce: nie kładź palca między drzwi.

Szczypiorek: zawsze ci zielono w głowie.

Szelki mieć: uczucia przyjaźni i życzliwości podniosą cię na duchu;

— szelki zgubić: strata podstaw y bytu.

Szemrać: złośliwa obmowa.

Szeptać: poza twojemi plecami knują coś „przyjaciele”.

Szermierka, patrzeć na zapasy: nigdy niewiadomo, co się w życiu

przydać może; — brać udział w szermierce: ostra w y miana

zdań, — kłótnia w domu.

Sześć, szesnaście, sześćdziesiąt: cyfry parzyste, dla ludzi stanu

wolnego związek małżeński w różą, dla małżonków pół tuzina

dzieci.

Szew : pojednasz zwaśnionych, na których ci zależy.

Szew c: zw ada z pyszałkiem-dorobkiewiezem.

147

Szkandela: ciężka choroba wew nętrzna.

Szkapa: trudności w osiągnięciu celu.

Szkaplerz: odpraw nowennę do Matki Boskiej, a da ci dobrą żonę

(dobrego męża) i odwróci troski.

Szkarłat: nie strój się w cudze piórka.

Szkarlatynę mieć: sam(a) się rumienisz za swą giupotę. .

Szkatułka: czeka cię operacya.

Szkiełko od zeg’arka lub lampy: zguba pożytecznej drobnostki.

Szkielet wogóle: przestraszysz się czegoś bardzo: — rozm awiający

z tobą: zachowaj w pamięci jego słowa, bo w ażną

w twem życiu odegrają rolę; — rozpadający się: śmierć.

Szklanka napełniona czem: pomyślne wiadomości; — pusta: niezadowolenie

z przebiegu spraw y; — rozbita: śmierć.

Szkło całe: przejrzysz knowania nieżyczliwych; — rozbite: rozwiane

nadzieje; — okruchy szkła przyczepione np. do sukni:

obsiędą cię fałszywi pochlebcy.

Szkoła, uczyć w niej: czołem przed Waszecią! — samemu być

uczniem: zbytnia skromność nie popłaca.

Szkorbut: nie to grzech, co wkładasz do gęby, ale to, co w y chodzi

z gęby, t. j. niemoralne dysputy, obm ow a i t. p.

Szłachtuz (patrz: Rzeźnia).

Szm aty: zapobiegliwość tw a będzie nagrodzona.

Sznury szmuklerskie: daj spokój pstrokaciźnie; — sznury konopne:

skradną ci bieliznę ze strychu, albo będziesz wisiał; —

sznur z wisielca: powodzenie.

Sznurować (sznurówkę lub buciki): omotali cię obłudnicy, a ty

im wierzysz.

Szopa: nie w artasz nowego, gdy nie szanujesz starego.

Szory, dla mężczyzny: jazda z oświadczynami, — dla panny:

konkurent.

Szorować: pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki.

Szorstkiego coś mieć w ręce: szorstkie obejście się N. N., zrazi

cię do niego (niej) na zawsze.

Szpada: spełnienie życzeń, lub przegrany proces.

Szpak: cicho- sza! nie wolno ci zdradzać tajemnic.

Szpaler drzew lub. krzew ów : mimo rozruchów politycznych,

ułóż sobie program życia, a dobrze na tern wyjdziesz.

Szparagi: za długi język nie minie cię kara.

10*

Szperka (patrz: Słonina).

Szpinak: pozory mylą, — nie w szystko jest niedobre, co nieładne

z pozoru.

Szpieg: nie w ypatruj spraw cudzych, bacz na swoje sprawki.

Szpilka: docinki tow arzyskie.

Szpital: w krytycznej chwili życia znajdziesz pomoc.

Szpony drapieżcy: popadniesz w szpony wierzycieli.

Szpunt: zakończ polubownie w iadom ą spraw ę, bo i tak rezultat

nie w ypadłby dla ciebie korzystnie.

Sztaby żelaza: utrw alony b y t; — sztaby złota: niezapracow ane

bogactw o.

Sztachety: choć nie jesteś arty stą, jesteś „goły“ jak oni.

Sztandar: gdyby nie ,,pech“ twej w ym ow y, byłbyś przew ódcą

ludu.

Sztolnia: szanuj ludzi pracy i znoju.

Sztuciec: nowiny o nieobecnych osobach.

Sztukaterya: z w ierzchu strój, pod spodem z łopatą stój.

Sztukować coś: oszczędnością i pracą, ludzie się bogacą.

Szturm: zaw istni konkurenci czyhają na tw ą zgubę.

Sztygar: kto n araża sw e życie dla dobra drugich, jest bez wojny

bohaterem .

Sztylet: przez w łasną lekkomyślność popadniesz w nieuleczalną

chorobę.

Sztyw ną rękę lub nogę’ mieć: nie umiesz zginać pleców o protekcyę,

dlatego niemasz pieniędzy, ale pozostało ci złoto

łionoru.

Szufla: pełną garścią trw onisz pieniądze, rozdaw aj raczej biednym

krupy.

Szuflada pusta: zastój w handlu i przem yśle; — pełna: dobroby

t; — układać w niej: strzeż się złodzieja.

Szukać: przekop ogród, znajdziesz skarb, — kto niema ogrodu,

nie dozna zaw odu.

Szuler: nieszczęśnik w kartach, ma szczęście w miłostkach, ale

nie w miłości.

Szum w ody słyszeć: pojednanie się z zaw ziętym i w rogam i,

(patrz: W odospad).

Szuwar: „gw iżdżesz44 na w szystko, — uw ażaj, by ciebie nie

w ygw izdano.

Szum ować: oddziel ziarna od plew, złych od dobrych.

Szwajcar (portyer): za wysokie progi na twoje nogi.

Szwargot: nieporozumienie z żydami.

Szyba (patrz: Szkło).

Szybkobiegacz: ślim aczym krokiem zdążasz^do celu.

Szybujące ptaki lub aeroplany: nie zaw sze urzeczyw istniają się

lotne m arzenia, — wyczekuj nowin z tej strony, w którą

ptak szybow ał.

Szydełko (szydło): darem nie kryjesz sw e zam iary, przyjdzie

czas, w ylezie szydło z w orka.

Szyja tłusta: m ajątek; — chuda: smutek; — narośl na szyji: dostąpisz

godności; — mieć szyję ow iązaną: popadniesz w kuratelę.

Szyldkret: żółwim krokiem zbliża się do ciebie szczęście upatrzone.

S zy n y : jesteś jak Rzym za czasów M aryusza; coraz now y

tryum fator w jeżdża w bram y tw ego serca.

Szynele: tylko św. Marcin płaszczem się podzielił, ■— nikt nie

zrobi dla ciebie takiej ofiary.

Szynk: serce tw e jako dom zajezdny, w którym kto chce, może

się jak chce rozgościć.

Szynka surow a: korzyść z czyjejś śm ierci; — jeść gotow aną:

skąpstw o domowe przyczyną choroby; — krajać szynkę:

obraza przyjaciela.

Szypułka: m ężczyzna jest głow ą, kobieta zaś szyją, na której się

ta głow a trzym a, więc dopiero w parze coś znaczą.

Szyszak: zbrojny napad.

Szyszka zielona: będziesz mieć dużo dzieci: — szyszka brunatna:

dolegliwości pęcherza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik S

Sennik T