w

Sennik Ż

Żaba: z niezależnych od ciebie p o w o d ó w oziębią się tw e stosunki

tow arzyskie.

Żabot: poznasz d y s ty n g o w a n ą i ogólnie sz an o w a n ą osobę.

Żaboryb (dyabeł m orski): nieprzyjem ne spotkanie.

Żąć: pełne zadow olenie i p ełn a sakiew ka; — widzieć żeńców : pow

odzenie i radość, (patrz: Żniwo).

Żądło: niespodziew ana przy k ro ść ze stro n y ,,przyjaciół“ , — ktoś

,,zau fan y “ zwali sw ą winę na Ciebie.

Żagiel rozpięty: spieszno ci do celu, ale w śród drogi napotkasz

wiele przeszkód; — zwijać żagle: stra c o n a nadzieja.

Żakiet w dziew ać: niespodziew ana p o d ró ż; — zdejm ow ać: zrobiłeś(

łaś) co tylko było m ożebne, czekaj rezultatu.

Żaluzye spuszczone: nie podglądaj cudzych tajemnic; — podnosić

żaluzye: dow iesz się ciekaw ych rzeczy.

Żałoba, nosić ją: wielka radość cię czeka; — ubierać w nią kogoś

lub sz y k o w a ć komuś: będziesz pow odem łez kochającej

cię osoby; — widzieć innych w żałobie: w y p a d e k śmierci. .

Żandarm: bądź o stro żn y (a), jesteś śledzony(a).

Żar, siedzieć blisko niego: strzeż się płomienia ognia i uczucia; —

rozdm uchiw ać żar: nie kokietuj, nie podm aw iaj drugich; —

żar tłumić: nie gaś świętości znicza dom ow ego.

Żarłacz ludojad: napaść wierzycieli.

Żarłoka widzieć: nie bądź tak chciw ym i n a ta rc z y w y m .

182

Żarna, mleć na nich: z m ałego początku, dojdziesz do m ajątku: —

stojące bezużytecznie: smutek w domu.

Żbik: niedługo znajdziesz się w takich stosunkach, że będziesz

szukać pom ocy.

Żebro złam ać: osobom stanu wolnego w róży to ożenek, — m ałżonkom:

córeczkę.

Żebrak: bezczelność tw ych „przyjaciół4* przekracza wszelkie

granice; — żebrać: odziedziczysz spadek.

Żeglarz, żeglować: miła niespodzianka.

Żegnać się z kim: przyjem ne odw iedziny: — żegnać się krzyżem

św iętym : unikniesz wielkiego nieszczęścia.

Żelazo: postępuj wedle przysłow ia: „kuj żelazo póki g orące44, bo

kto-inny wlezie ci w kram ; — w ogniu hartuje się żelazo,

w cierpieniu charakter człowieka, — przygotuj się na cierpienie,

bo zwykle to, co pozornie Żelaznem się w ydaje, slabem

jest.

Żelazko do prasow ania: stosunki tw e tow arzyskie w ygładzą się;

żelazko do w łosów : poniesiesz niepow etow aną stratę.

Żenić się: obaw a wielkich w ym agań w strzy m y w ała tw e małżeń-

, stw o, — ale nie trw óż się: czeka cię „los44.

Żerdź: nie.puszczaj z rąk w iadom ego interesu, bo korzystny: —

żerdź w y ry w ać : dostaniesz po plecach.

Żętycę robić lub pić: zaległości m ateryalne przypraw ią cię

o chorobę.

Żłób pełny: zawiśnięcie u „pańskiej klamki*4, — korzystna posada:

—- żłób pusty: smutek, zubożenie, u trata posady.

Żmija: tajem ny w róg czyha na tw ą cześć; — zdradzi cię „p rzy jaciel44,

który zaufanie tw e w yzyska na sw ą korzyść.

Żniwo wogóle: szczęście i pow odzenie; — być przy żniwie w łasnem

: w szystkie tw e smutki zmienią się w radość; — liche

żniwo: nieudałe zam iary, (patrz: Żąć).

Żołądek bydlęcy widzieć: ubóstw o: — ból żołądka: rozchorujesz

się z powodu zdenerwowa.nia.

Żołędzie na drzew ie: odm ow a p o ty c zk i; — zbierać żołędzie na

ziemię spadłe: dobre zyski z gospodarstw a: — jeść żołędzie:

jesteś Świnia.

Żółtaczkę mieć: dokuczliw a teściow a, zięć brutalny, niedobra

synow a.

Żółć w ogóle: wielkie zm artw ienie.

Żołnierz dostatnio odziany: spokój i bezpieczeństw o; — odziany

licho: rozruchy polityczne w kraju; — dużo żołnierzy w paradzie:

uroczystość w rodzinie. — dla panny: konkurenci.

Żółtko rozcierać: ból gardła, kaszel; — jeść: om otają cię plotki.

Żółty kolor wogóle: będzie powód do zazdrości.

Ż ółw :.pow oli ale pewnie dojdziesz do majątku i szczęścia.

Żona: żonatem u rada: kochaj jak duszę, a trząś jak gruszę; —

kaw alerom : bliski ożenek, jeśli sen był nad ranem , — starokaw

alerstw o, gdy w ciągu nocy; — żoną być: kłopoty i niesłuszne

podejrzenia.

Żóraw ptak: podróż w dalekie kraje, w esołość: — żóraw u studni:

miłe spotkanie; — ciągnąć wodę żóraw iem : przyjacielska

usługa w potrzebie.

Żubr: niespodziewane, a wielkiej w agi wiadom ości z daleka; —

zabić żubra: niebezpieczeństwo życia, pokonanie nieprzyjaciół.

Żuk: mała szkoda w gospodarstw ie, niemiła w izyta.

Żuławy: zaw ikłania finansowe, zaleganie z ratam i.

Żupy solne, zw iedzać je: denuncyacya zaw istnego człowieka; —

czekają cię „słone“ godziny.

. Żupan (część stroju polskiego): jako obyw atel wolnej i niepodległej

Polski, masz obowiązek podtrzym yw ania tradycyj narodow

ych, a grzeszysz przeciw temu.

Żur jeść: dostatek w domu, plotki poza domem.

Żużel: zalecanki starego, mizdrzenie się przekw itłych panien.

Żwir: w ykorzystanie wieści z cudzego listu, spowoduje ci wiele

nieprzyjemności, z których ci się ciężko będzie w ywikłać.

Życie sobie odbierać: przebędziesz ciężką chorobę; — być w niebezpieczeństw

a życia: brutalny mąż.

Życzenia komuś składać: bądź ostrożnym w mowie, bo: ,.słówko

wyleci w róblem , a pow raca w ołem “ .

Żyd wogóle: zysk, -— a będziesz opływ ał w szczęściu i radości,

jeśli potrafisz uniknąć w życiu trzech rzeczy: ognia, co świeci

a nie pali, ziemi ruchomej, co żyw cem grzebie i w ody, co

nie biegnie.

Żygać (patrz: W ym iotow ać).

Żylaki mieć: sam ochcąc, napytasz sobie kłopotu.^

ż y ły : troski domowe; — przeciąć sobie żyły: nieszczęśliwe pożycie

w małżeństwie.

Żytni chleb: szczęście i błogosławieństwo.

Żyto siać: dobrobyt; — żyto na pniu: zaniechaj lekkomyślności;

żyto w kłosie: szczęście i majątek; — żyto przez burzę położone:

strata i poniżenie na honorze.

Żywcem być pogrzebany: utrata szacunku i sympatyi u ludzi.

Żywe srebro (patrz: Rtęć).

Żywić kogo: nie pożyczaj, dobry zwyczaj, — gdy oddają, jeszcze

łają; — żywić ptaki i inne tw o ry boże: będziesz cierpieć za

^cudzą głupotę.

Żywica: coś, mającego styczność z lasem, przyniesie ci szczęście.

Żywokost: zdrowie i pow odzenie^— w różba przyszłości w dniu

św. Jana, 24 czerwca.

Żywopłot liściasty: tam, gdzie pragniesz bywać, będziesz mile

przyjęty: — żywokost ciernisty: znikome nadzieje.

Skomentuj

Sennik Z

Sennik Ź