w

Sennik Z

Zabawa: przykry w ypadek.

Zabawki dziecinne: kłopoty domowe.

Ząb (zęby): prześladow anie; — w ypadające: śmierć starszej osoby

w rodzinie; — w y ry w ać zęby: stra ty m ateryalne; —

zęby znaleźć: przyjem na niespodzianka; — mieć jeden ząb

w ystający nad drugie: rozterki w rodzinie; — krew z zębów

: sym patyczny kuzynek zgłosi się; — zęby czarne: żałoba

po dziecku.

Zabić (zabijać): kogo: strzeż się zem sty kobiety.

Zabielać barszcz, kaw ę: nie oczerniaj bliźnich.

Zabierać (zabrać) coś komu: czy zaw sze będziesz zwolennikiem

zasady: co twoje, to moje, lecz co jest mojego, to tobie nic

do tego?

Ząbkowanie dziecka: spokój tw ój zagrożony.

Zabłądzić (zabłąkać się): niepewność decyzyi zepsuje ci spraw ę.

Zabobonom w ierzyć: niedow iarstw o tw e co do N. N. nie w yjdzie

ci na dobre.

174

Zabłocić się: w ejdziesz w p lugaw e to w a rz y s tw o .

Zabraniać komu czegoś: nie ufaj otoczeniu.

Zachcieć czegoś: będziesz rriieć dziecko.

Zachmurzone niebo: poróżnienie się z najukochańszym (ą).

Zachód słońca: po chwili szczęścia… smutek.

Z a c h o ro w a ć: będziesz długie lata żyć w zdrowiu.

Zachw ycać się czem ś: nie gap się na byle co.

Zaciąg do w ojska (patrz: W erbunek).

Zaciemniać św iatło: nie z a tru w a j życia najbliższym.

Zacierkę drobić lub jeść: nie rozdrabniaj uczucia na kilka p rz e d m

iotów adoracyi.

Zaćmienie słońca: zniw eczone z a m ia ry ; — księżyca: ukradziony

całus.

Zaczadzić się: zakochasz się nieszczęśliwie. •

Zaczarow ać coś lub kogo: nie b a w się w spirytyzm , bo oberw

iesz guza.

Zaczepiać kogo na ulicy: niepożądany to w a r z y s z k a ) .

Zad zw ierzęcy: usunięcie się od doty ch czaso w eg o to w a rz y s tw a .

Zadanie pisać: porzuć sy stem listów m iłosnych.

Zadatek d aw ać: bierz co wolisz, uścisk czy cału s?

Zadek ludzki: b ru taln a kłótnia.

Zadowolenie uczuć: sm utek ow ładnie tw ą duszę.

Zaduch: w y jazd w czasie w akacyi przyniesie ci szczęście.

Zadumać się: szkoda czasu, — indyk m yślał i zdechł.

Zaduszki: niedługo w zro śn ie ilość osób, k tó ry m się od ciebie

,.Wieczne o d p o czy w an ie11 należy.

Zadymka śnieżna: p ew n a osoba tak cię opęta, że będziesz chodzić

jak tum an, nie w idząc w łasnem i, a p a trz ą c jej oczami.

Zadyszeć się: nie pracuj tyle, — sukcesorow ie tw oi i tak ci nie

będą wdzięczni.

Zafajdać kogo lub siebie: wielki dostatek dla zanieczyszczonej

osoby, w a rto ś c io w y prezent.

Zagadkę ro z w ią z y w a ć : skoro sam o sobie nic d o b reg o p o w iedzieć

nie możesz, poco pleciesz koszałki-opałki o drugich?

Zagłodzić się: będziesz sy t dostojeństw i sław y .

Zagony: p o p łatn y interes, lecz nie bierz nikogo do spółki.

Zagranicą b yć: wszędzie m oże ci b yć dobrze, ale trzym aj się domu,

bo w dom u najlepiej.

175

Zagroda: nie bądź z b y t skrom nym , — bądź jak szlachcic na z a grodzie,

ró w n y wojew odzie.

Zając, polow ać nań: trafi ci się k o rzy stn y interes; — uciekający:

d o b ry 'in te re s w ym knie ci się z ręki.

Zajady mieć: ujadasz ty na innych, nie dziw się, że inni ujadają

na ciebie.

Zajazd (dom zajezdny): serce tv^e jako dom zajezdny, co chwila

kto inny w niem gości.

Zakalec w cieście: nie dające się zw alczyć przeszkody.

Zakaz przekroczyć: nie słuchałeś(aś) dobrej rad y , cierp teraz!

Zakażenie: pamiętaj, choć to tylko przenośnia, że „kradzione nie

tu czy “ .

Zakładać się z kim: nie spiesz się z w yp o w iad an iem sw y ch p rzekonań

przed obcymi, bo możesz trafić na fran ta lub zdrajcę.

Zakładnik: na gładkiej d ro d ze spotka cię przypadek.

Zaklęty d w ó r: tajona dotąd miłość ujawni się.

Zakochać się: nienaw iść z miłością o granicę siedzi, kogo kochasz

lub nie lubisz, w iedzą już sąsiedzi.

Zakonnik(ica): życie jest walką, — do walki trzeb a odw agi, —

kto jej niema, jest tchórzem .

Zakopać coś: kto szuka, ten znajdzie.

Zakpić z kogo: błaznow anie, to jeszcze nie dowcip.

Zakradać się gdzie: jesteś jak lis, czatujący obok kurnika, ale nic

nie w y p a trz y s z .

Zakrwawić bieliznę, podłogę: z a ta rg z krew nym i.

Zakrystya(an): k o rzy stn y ożenek, a niedługo chrzciny.

Zalecać się: smalisz cholewki, spalisz na panew ce.

Zalew (patrz: P o w ó d ź).

Zamach w y k o n ać: będziesz pow odem groźnego w skutkach z a targ

u rodzinnego.

Zam arznięty s ta w lub t. p.: za sty g n ą uczucia miłej ci osoby.

Zamek u d rzw i: strzeż się złodzieja; — zamek (pałac): miej nadzieję

d o b ro b y tu i zadow olenia, bo tylko z tak zw anych

*^1* „zam k ó w na lodzie“ , p o w stają pałace na ziemi, (p.: Klucz).

Zamęście: nie k ażd e zam ęście toruje drogę do szczęścia i nie

każde szczęście w ynika z zamęścia, pom yśl nad tern.

Zamiany dokonać: nie rom ansuj z cudzą żoną (mężem).

Zamieć (patrz: Zadym ka).

176

Zamiatać: w szystek brud dom ow y w yżeń poza próg, a będziesz

zadow olony (a).

Zamierać: będziesz długo żyć i będzie ci się dobrze wiodło.

Zamożnym być: kto zdolny i chętny do pracy, nie obaw ia się

ubóstw a.

Zam urow ać kogo: niepowodzenie w każdej spraw ie.

Zamyślić się (patrz: Zadum ać się).

Zanadrze, schow ać coś: ani z pończochy cioci, ani od wujcia

z Ameryki nic nie dostaniesz, musisz sam (a) myśleć o sobie.

Zanieczyszczać coś lub kogoś: w artościow y prezent.

Zaniewidzieć (patrz: Oślepnąć, W zrok).

Zanurzać się w w odzie: będziesz opływ ać w dostatkach jak pączek

w maśle.

Zapadać się: obniżenie wszystkich w artości życia.

Zapalać ognisko: m ałżeństw o; — stos: straszny w ypadek.

Zapalenie mieć: jesteś zw aryow any(a) w am orach, — serce tw e

plonie i… spłonie, jeśli się nie upam iętasz.

Zapałki: nie unoś się tak gniewem, bo złość piękności szkodzi i nie

zapalaj w miłostkach, bo to nie uchodzi.

Zapiecek: celibat do śmierci i… sam otność na cudzej łasce.

Zapis (patrz: Testam ent).

Zapomogę dostać: nieoczekiwana pomoc w potrzebie; — dać komu:

nie licz na odwzajemnienie.

Zapowiedź słyszeć: będą ci się garnki ciągle tłukły.

Zapraszać kogo: w yrzucisz za drzw i natręta, — w ażny list.

Zaprzęgać konie: przygotuj się na zjazd gości.

Zapusty: nie w esołość, śpiew i tany, jeno grzech jest zakazany.

Zaraza: nie czytaj złych książek, — nie grom adź grosza z cudzą

krzyw dą, — nie bądź gorszycielem .

Zardzewiałe żelazo: wiele trudności do pokonania.

Zarękawek: lubisz elegancyę i ciepło, a czy pam iętasz o tych,

którym chłodno i głodno?…

Zaręczyny: słuszna obaw a o niepewną przyszłość, ale w Bogu

nadzieja.

Zarost u kobiety: przez w łasną nieuwagę narazisz się na śmiech

ludzki.

Zarzewie ognia: nie wzniecaj płomienia gniewu i o brazy boskiej

w rodzinie w łasnej.

177

Zasądzić kogo (patrz: Wyrok).

Zaskórne w ody: jesteś wilkiem w owczej skórze.

Zasłona spuszczona: tajemnica tw a nie będzie rozgłoszona; —

zasłona podniesiona: stanie się przeciwnie.

Zaślubiny: kogokolwiek’pojęłaś, albo chcesz w zamęście, gdy będziesz

żyć rozumnie, poznasz, co to szczęście.

Zasmarkać się: nie maczaj palców w brudnej sprawie.

Zasnąć (patrz: Usnąć).

Zaspy śniegu lub piasku: ciernie i głogi na twej drodze; — w y dostać

się z zasp szczęśliwie: możesz być spokojny(ą) o swą

przyszłość.

Zastawiać klejnoty: szanuj zdrowia należycie, bo gdy umrzesz,

stracisz życie.

Zastawiać sidła: nie pomoże „Św ięty Boże“ , nikt ci męża (żony)

nie wyorze.

Zastrzelić kogo: jesteś niepoprawny(ą), — ciągle strzelasz bąki.

Zastrzyknąć komu morfinę, serum lub arszenik: bądź ostrożn

y m ^ ) w przyjmowaniu do wiadomości wszelakich „bajeczek“

, tworzonych wedle widzimisię opowiadającego, ze

szkodą drugich, (patrz: Arszenik, Morfina, Serum).

Zatamować krew: zerwanie węzłów przyjaźni, pokrew ieństw a;—

tam ow ać bieg rzeki: kto nie idzie naprzód, ten się cofa.

(patrz: Tama).

Zatoka: dobry mąż, dobre dzieci, to najpewniejsza przystań starości.

Zatopić (patrz: Topić).

Zatonąć: ruina zdrowia i majątku.

Zatrucie (patrz: Zakażenie).

Zatwardzenie mieć: tw ardą szkołę życia los ci zgotował.

Zausznice (kolczyki): m arna chwała, bo każdy w ieprz to samo

posiada.

Zawiasy lekko funkcyonujące: nie zawierzaj gadułom; — skrzypiące:

nim co zrobisz, zaw sze się naprzód w ygadasz, lub

zdradzisz fakt, przez innych ci powierzony.

Zawrotu głowy dostać: nie m artw się, cała spraw a, o której

wciąż myślisz, funta kłaków nie w arta; — miłość nie w porę:

w starym piecu dyabeł pali.

Zazdrościć komu: zdradzone uczucie.

12

178

Zawieszenie broni: pojednanie zwaśnionej p ary narzeczonych,

lub małżonków.

Zazębić się: skoroś się w N. N. odkochal(a), poszukaj sobie nowego

ideału.

Zażywać lekarstwo: dużo gorzkich pigułek przełknąć ci w życiu

przeznaczono.

Zbankrutować: nie doszedłszy starości, zrezygnujesz z doczesnych

radości.

Zbawiciela widzieć na krzyżu lub w obrazie: szczęście zaziemskie,

— tu zgryzota.

Zbieg (dezerter): otrzym asz wiadomość o dawno nieobecnej a

miłej ci osobie.

Zbiegowisko (patrz: Tłum).

Zbierać zioła, kłosy: mareczka do mareczki, a będą wnet miareczki.

Zbiórka na cel dobroczynny: dobra twa chęć mało w arta, jeśli

czynem nie poparta.

Zbója widzieć: zły mąż. -— zły ojciec.

Zboże na pniu: strzeż się oszustwa; — w kłosach: zmiana życia

na lepsze; — w snopach: zaszczyt i dobrobyt: — w stodole:

chroń się przed złodziejem; — młócić zboże: przez własną

lekkomyślność czeka cię strata.

Zbrodnię popełnić: nie kradnij pannom całusów (nie dawaj sobie

kraść całusów).

Zbroja (zbrojownia): zapłaczesz się w zatargi, których skutkiem

może być kryminał.

Zdrada: zazdrość tw a jest nieuzasadniona.

Zdrój czysty: zdrowie i radość; — mętny: kłopoty; — w ysychający:

zubożenie, (patrz: Woda).

Zdrojowisko: być w niem: porzuć troski i kłopoty, bierz się hyżo

do roboty.

Zębata kolej: ból zębów przeszkodzi ci w przyjemnej rozrywce.

Zegar: każda godzina i minuta młodości, to skarb zasług na

szczęśliwy żyw ot w długie lata.

Zełgać: najczęściej zdrada w słodkiem ukryw a się słowie, -— ten

najlepszy przyjaciel, co ci praw dę powie.

Zemdleć: miłość to głęboki rów, kto weń wpadnie, bywaj zdrów;

nie bądź słabym(ą) wobec w ym agań osób drugich.

179

Zemsta: strzeż się p azurków , nóżki, pantofelka, bo w ejść w taki

am b aras, to nie bagatelka.

Zero: mówię ci n ap raw d ę, i to sercem szczerem : choć stanow isz

jednostkę, jesteś przecie zerem.

Zestarzeć się nagle: wielkie zm artw ienie, śmierć dziecka.

Zezow ać: choć nibyś głucha na św iata zgiełki, w oczach tw ych

stale siedzą dyabełki.

Zgagę mieć: gdy nie złapiesz bogatej żony (bogatego m ęża), będzie

krach!

Zgliszcze: niem a w tobie ,,ognia” ani odrobiny, bo m ało m asz

n e rw ó w , a dużo słoniny.

Zgniły ow oc, jarz y n a: szerząc’zgniliznę m oralną, jesteś jako zgniły

owoc, szkodliwy zdrow iu społecznem u.

Zgrom adzenie: i w ielcy i mali. każd y ciebie chwali.

Zgrzebło: niedelikatność tw a z ra ż a ci ludzi.

Zgrzytać zębam i: ro z w a ż to szczerze, k ry zy s niedaleka, w tym

roku jeszcze żona z teściow ą cię czeka.

Zgubić coś: o d p ra w now ennę do św . Antoniego.

Zgwałcenie: podłość ch a ra k te ru za w sz e jak szydło z w o rk a w y lezie,

— będziesz po m szczo n y (a).

Ziarna: bez w zględu na glebę, na jaką rzucony, siej ziarno z n a dzieją,

że ci w y d a plony.

Zięć: pokaźny posag, pensya w spaniała, to ideały, człeka w a r tość

cała.

Zielnik: choćby najprzedniejsze piękno, a zasuszone, to będzie

tylko m umia, — unikaj więc takich tru p ó w chodzących.

Zielony kolor: nie trać nadziei, osiągnięcie celu już bliskie.

Ziemniaki: działalność tw oja wiecznie się skryw ająca, iście „krecią”

n a z w a n a b y ć może.

Ziewać: zam iast wielkiego ukochania, znasz tylko miłostki.

Zima: zimą rok się zaczy n a, — serce m am y na to, ażeby zimę

życia w ciepłe zmienić lato.

Zjawisko (patrz: W idm o).

Zjazd: p raca dla życia jest trudem , życie dla p ra c y przyjem nością.

Zlew (patrz: Kloak).

Złocień: czyliś panna, czy rozw ódka, nie pom oże ci pozłótka.

Złodziej: strzeż się ognia i… nowej znajomości w okresie trzech

dni od tego snu.

i o

Złościć się (patrz: G niew ać się).

Złoto: w szystko furda, pieniądz grunt!

Zmarszczki mieć: mimo zalet twej urody, jesteś głupi panie

m łody.

Zm artw ychw stanie: s ta ra miłość nie rdzew ieje, s ta re g rzech y

czas rozwieje.

Zmoknąć: oczyścisz się z czynionych ci z a rz u tó w .

Zmora: padniesz ofiarą przygniatającej cię m o raln y m ciężarem

sytuacyi.

Zm owa: najbliższy strajk w y w rz e pewien w p ły w na tw e życie,—

nie dow ierzaj siw ym oczom.

Zmrok: ciem na głąb tw ego spojrzenia nie od strasza, lecz p rz y nęca,

— zmierzch szczęścia.

Znajda: niepow odzenie w pozyskaniu spadku.

Znak: ile ra z y będziesz w białym kolorze, zaw sze spotka cię p rz y jemność

i zadow olenie; — znaki na niebie: nieszczęście; —

na ciele: czeka cię kalectw o.

Znaleźć coś: pocieszająca w iadom ość.

Znamię mieć: niepom yślna zm iana stanu.

Znarowione bydlę: niespodziew ana przeszkoda w osiągnięciu

celu.

Zniszczenie: pow odzenie w rzemiośle, u żyw ającem ognia.

Zodyak: tuzin cnót, tuzin w ad , — 1 tuzin dzieci, tuzin zw ad.

Zołzy: z n aczn y ubytek w stajni i w oborze.

Z oologiczny ogród: pow odzenie w chow ie b y d ła i koni, — w ierny

przyjaciel pies obroni cię od szkody.

Zorza: w zględy m ożnych, — w zajem ność w miłości.

Zrazy d rz e w o w o c o w y ch : co tylko rozpoczniesz, w szystko się

u da; — z ra z y jeść: pow odzenie w domu.

Zupa: niew ierne sługi.

Zwaliska (gruzy): nie trw ó ż się zmian, każda z nich przyniesie

Ci pożytek, choćby na razie inaczej się przed staw iało .

Zw ęglone szczątki: szczęście tw oje ,,nad“ ziemią, cóż w ięc obchodzić

cię m oże to, co jest „ n a “ ziemi?

Z w iędłe kw iaty: raniące serce wspom nienia.

Zwierciadło, p a trz e ć w nie: jesteś zarozum ialcem i sam olubem ;—

stłuc: śmierć do roku w rodzinie; — czyścić: nie ufaj służbie.

Zw ierzyna ubita: zaproszenie na ucztę, — p rezen t od m yśliw ego.

Zw ierzęta ż y w e i z d ro w e : zadow olenie; — zdechle: stra ta .

Zwijać nici, sznurek: nie motaj tak długo, ho om otasz kogo plotkami,

lub inni ciebie om otają.

Zwózka zboża, siana: niespodziew any przy b y tek m ajątku.

Zwrotnica na kolei: zm iana stosunków życiow ych.

Z w yciężać: w y ro śn iesz ponad tłum y, — zyskasz uznanie i szacunek

u ludzi.

Zw ym yślać kogoś: poklask ogółu, p o p ra w a opinii.

Zysk: z a ta rg z żydem , rezultatem stra ta m atery aln a.

Zyz (patrz: Z ezow ać).

Zziębnąć: całkiem niespodzianie zapała ktoś miłością ku tobie.

Zzuć buciki: los dla ciebie, to nie w ró g , złoży szczęście u tw ych

nóg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik W

Sennik Ż