w

Sennik W

W abić: nie rób „ o k a “ do byle kogo.

W achlarz: od łyczka do rzem yczka, — od flirciku do w iaroło

m stw a, — p rz y d a ci się ochłodzenie.

W achm istrz: g ru b ą sztukę ułowisz.

W afle: zan ad to b ry k asz na te ciężkie czasy.

W ągry: strzeż się zbliżenia tam , gdzie nie jesteś pew n y (a) z d ro wia,

— a syfilisik to paskudna rzecz.

W aga: złe i dobre ró w n o w a ż y się w tobie i dla ciebie, a jaką

m iarką m ierzysz, taką ci odm ierzą.

W agony kolejow e stojące: zastój w domu, handlu i przem yśle; —

w ruchu: w z ro s t dobrobytu.

W ahadło: zadecyduj nareszcie ,,tak“ albo ,,nie“ , bo w ahanie tw e

do niczego cię nie doprow adzi.

W akacye: b ądź sw o b o d n y m , lecz nie przekraczaj granic p rz y zwoitości.

W akans o trz y m ać : niespodziew ana radość.

W alca tańczyć: k ró tk a radość, długi żal.

W ał o ch ronny: strzeż się zasadzki, mimo, że obrońcę blisko.

W alczyć: zdobędziesz lepszy b y t i szacunek u ludzi.

W alet c zerw ien n y : ktoś tęskni za to b ą; — dzw o n k o w y : miły

chłopak złoży ci w izytę; — pikow y: miłość do w ojskow ego,

ale bez w zajem ności; — żołędny: niemiła w izyta.

Wałek do ciasta: m asz z b y t miękki ch a ra k te r, dajesz się ,,naciągać“

.

W ałęsać się: kiedyż się nareszcie ustatkujesz?

W aliza: p o d ró ż ; — jeśli p u sta : nieudałe zam iary.

W altornia: jesteś jako bąk bez poży tk u huczący.

Wampir: nie czyhaj na śm ierć N. N., bo i tak w szystko po nim

(niej) zabierzesz.

W anilia: nie narzucaj się nikomu ze sw ą sy m p aty ą, bo staniesz

się nudną jak lukrecya.

W anna p usta: chłodno i głodno; — pełna w o d y : odzyskasz zgubę;

— k ąp ać się w niej: o trz y m asz fotografię miłej osoby.

W apno: g ry zą c e docinki spow odują łzy.

W arcaby: k rytycznego sta n u interesów tw y c h nie p o p raw i już

żad n a kom binacya.

W a rg i blade: s tra ta ; — czerw o n e: pow o d zen ie w miłości.

Warchlak: poznasz młodego paskudziarza i zachorujesz z niestrawności.

Warka piwa lub wódki: jesteś za gorąco kąpany(a).

Warkocz: babskie intrygi.

W arstwy czegoś widzieć: życie twe złożą przeróżne chwile; raz

będzie ci bardzo dobrze, potem gorzej, znowu lepiej i t. d.,

aż do skutku…

Warstat: praca tw a będzie nagrodzona.

Warta: masz domowego złodzieja, niczem go jednak nie ustrzeżesz;

— stać na warcie: zazdrość cię pożera.

Waryata widzieć: wielkie zmartwienie; — w aryatem być: ustatkuj

się!

Warzelnia soli: nieoględnem postępowaniem swojem „naw arzysz

sobie piw a“ .

W arzywa (patrz: Jarzyny).

Wąsy u mężczyzny: zaszczyt i chwała narodow a; — u kobiety:

potrzeba jej mężczyzny, ale jeden za mało; — ucinać w ąsy

lub golić: ograją cię w karty.

Waśnić ludzi lub waśnić się z nimi: nie zawsze ten trzeci zyskuje,

gdy się dwoje powaśni, — czasem bierze kopniaka.

Wata: strzeż się oszustwa i zranienia.

Watykan widzieć: ogromne zadowolenie, daleka podróż.

Wątroba ludzka: choroba; — z bydlęcia: sukcesya.

Wąwóz: nie przekradaj się pod cudze okna i nie poluj na całusy.

Wawrzynem kogo wieńczyć: nie każdy zasłużony jest w y b ra ń cem

losu i nie każdy w ybraniec losu jest zasłużonym.

Waza pusta: pustki w głowie i szkatule; — pełna: dobrobyt domowy.

Wazon: otrzym asz podarunek; — stłuczony: niesława; – –

z kwitnącą w nim rośliną: powodzenie.

Wąż wogóle: podstęp i złośliwość ludzka; — czołgający się: niebezpieczeństwo

ci grozi; — zabić go: pokonasz w roga; —

wyprężony do rzucenia się na ofiarę: zdrada małżeńska lub

w przyjaźni.

Ważka: przemijające rozkosze nie dają szczęścia.

W ażyć coś: powołanie do sądu na świadka.

Wbijać gwoździe: jesteś powodem czyjegoś zmartwienia.

Wchodzić do bram y: nie chadzaj tak często ńa randki i birbantki.

u*

V

164

W dowa: ani się spodziew asz, jak rychło dla ciebie lepsze czasy

nastaną.

W drapywać się na górę: dużo trudów cię czeka; — osiągnąć cel:

w ygrana spraw a, (patrz: G óra).

Weba: rychłe ożenienie (zam ążpójście).

Wędka: jesteś łow cą posagow ym ; — panna złowi konkurenta.

Wędlina: stara panna w zalotach; — prezent w artościow y.

W ędrowiec, w ędrow ać: zmienne będą tw ego życia koleje.

Wędzidło: nie p rzetrzym asz kaw alera, boś zła babo, jak cholera.

W ęgle żarzące: wielka radość; — w ygasłe: sm utek; — kam ienne:

stra ta m ateryalna.

Węgielny kamień kłaść: byt twój zapewniony, ale szczęścia szukaj

sam (a).

Węgorza jeść: choroba; — zdzierać zeń skórę: ból serca: —

złapać: p rzeg ran y proces.

Weksel: niezaw iniona strata.

Welon na kapeluszu: żałoba; — welon ślubny: krótka radość,

długi żal.

Wełnę kupow ać: skończyły się dla ciebie złe czasy; — sprzedaw

ać: zubożenie.

Wenerę (W enus) w idzieć w m alarstw ie lub rzeźbie: strzeż się

kobiety, zw łaszcza pięknej; — W enus gw iazda na firm amencie:

wielkie szczęście w miłości.

Weneryczną chorobę mieć: jesteś zdrów jak orzech.

Wenta: w y g rasz los.

W entylować (patrz: P rzew ietrzać).

Weranda: miłe to w arzy stw o w uroczym zakątku.

Werbunek do wojska: choćbyś schodził sto par chodaków, to

i tak (go) jej nie dostaniesz.

Werniks: nie pom oże sm arow idło, gdy w yglądasz, jak straszydło.

Wesele, być na niem: smutek bliski; — widzieć orszak w eselny:

radość i szczęście w m ałżeństw ie.

Wesołym być: jeżeli jesteś takim rzeczywiście, a nie tylko w e

śnie, to posiadasz pod postacią tej zalety tw ego charakteru

eliksir wiecznej młodości.

Westalki: praw dziw a skrom ność dzisiaj nie popłaca.

Westibul piękny: podróż na w ieś; — teatraln y : poznasz „znakom

itość”.

Wesz nieruchom a: krótka słabość; — ruszająca się: zysk, pieniądze;

— dużo w szy: ciężka choroba.

Weterana widzieć: nie w ró cą już daw ne czasy.

Weterynarz: masz szczęście do zw ierząt, żaden pies cię nie ukąsi,

ale do ludzi szczęścia niemasz.

W ety (deser): ,,przyjęcie“ , na które zaprosiłeś(łaś) gościa, nie

uda się.

Węza z ula: słodki uśmiech i słodkie spojrzenie więcej w arte niż

piękność.

Wezbrane w ody (patrz: Pow ódź).

Wezwanie do sądu: nie mów fałszyw ego św iadectw a przeciw

bliźniemu twem u.

W ezyr (minister turecki): zaw oalow ana dam a odegra rolę

w tw em życiu.

Wiadro (szukaj w senniku przedm iotu, którym to w iadro napełnione

było); — w iadro puste: strata.

Wiarołomstwo: szczęśliwe pożycie małżeńskie.

Wiatr: z której strony wiał, z tej oczekuj wieści: gdy był ciepły,

’ radości, gdy zimny, boleści; — „nie puszczaj słów na

wiatr**.

Wiatrak: niepewny zarobek, — w ątpliw e pow odzenie zam ysłu.

Wiatyk: podróż, z której się nie w raca, lub w raca odrodzonym .

Wiązać coś: przyjaźni raz zerw anej już nic naw iązać nie zdoła.

Wiązanka kw iatów białych: śmierć dziecka w rodzinie: — kolorow

ych: zabaw a taneczna.- (patrz: K wiaty).

W ić wieniec z kw iatów : radość i pow odzenie; — z dębu lub lauru:

odznaczenie; — z cierni: ból i strata, (patrz: W ieniec).

Widelec: cios za ciosem.

Widłak (lycopodium): nie zasypuj nikomu oczu, bo i tak każdy

tw e spraw ki zobaczy.

W idły: niebezpieczeństw o życia w czasie pracy.

Widmo (patrz: Upiór).

Widnokrąg wielki: snujesz szerokie plany przyszłości, nie licząc

się z czasem i groszem .

Widzenie jakieś mieć: błogosław ieństw o boże z tobą.

Wiec, być na nim: strzeż się w ybicia zębów.

Wiecha (wiecheć): zasada tw a: „a kto nie wypije, tego w e dw a

kije“ , czyni cię brutalnym i niemiłym.

166

W ieczór piękny: urocze sam-na-sam ; — pochm urny: niedoszłe

rendez-vous.

Wieczornica: gdzie jest dwoje młodych, tam nie potrzeba trzeciego

starego.

Wieczerzać: postne wieczory, kwaśne humory, — dobra wieczerza,

humor przybieża.

Wiejski podwieczorek: przyjemna wycieczka, na której skojarzy

się jakaś para małżeńska.

Wieko pudła lub trum ny: starokaw alerstwo, staropanieństwo.

Wielbicieia(lkę) mieć: nie daj się skusić pozornemu uczuciu.

Wielbłąd: mimo pewnego w ywyższenia w społeczeństwie, ,,gar~

b ate“ szczęście mieć będziesz.

Wielkanoc: ogromna radość.

Wieloryb w wodzie: zysk; — na lądzie: śmierć z przestrachu.

Wieniec ślubny: spełnienie zamysłów, (patrz: Wić).

Wieńczyć kogo (patrz: Uwieńczyć).

Wieprz (patrz: Świnia i Świeżyzna).

Wiercić ziemię: wiercisz się zawsze tak, jak małpa, pokazująca

sztuki na psie.

.W iersze czytać: melancholia z miłości; — pisać: suszenie mózgu.

Wierzba przydrożna: samotność na stare lata: — w ierzba płacząca:

niespodziewana radość cię czeka.

Wierzchołek drzew a lub góry osiągnąć: cel twój już bliski, (patrz:

Góra).

Wierzgać nogami jak koń: elegancya Twoja wejdzie w przysłowie.

Wierzyciela widzieć: zagrożenie b y t u ; — uciekać przed nim: niebezpieczeństwo

życia.

Wieś, być na wsi: sielanka miłości.

Wieść radosną otrzym ać: będą łzy: — wieść smutna w róży

wesele.

Wieśniak(czka): strzeż się podrywki. spowodowanej t. zw.

„chłopskim rozum em 44.

Wieszać bieliznę: szybkie i dostatnie zagospodarowanie się; —

wieszać coś wysoko: nie sięgaj nigdy wyżej własnego nosa;

— wieszać człowieka: jesteś brutalny; — widzieć powieszonego:

w y g rasz znaczniejszą sumę.

Wieszczka (patrz: Wróżka).

Wiewiórka w lesie: zakochasz się w grymaśniku(cy), który(a)

cię w kółko kręcić będzie; — wiewiórka oswojona: sprytna

służąca, posiadająca twe zaufanie, oszuka cię i zdradzi.

Wieża: ani stanowisko tw e nie obroni cię przed kryminałem.

Więzienie: niedługo już zakujesz się sam w kajdany małżeństwa.

Więzy: zyskowna śmiałość.

Wigilia (wilia) Bożego Narodzenia: szczęście w rodzinie; — płakać

w czasie wilii: do roku żałoba; — cieszyć się: datę tego

snu zapisz sobie jako najszczęśliwszy dzień w roku.

Wije (patrz: Robactwo).

Wikary : szlachetny, acz zapoznany przyjaciel.

Wiklina: dostaniesz ,,kosza“ .

Willę własną mieć: szczęśliwe pożycie małżeńskie; — mieszkać

w cudzej willi: wyjazd z powodu choroby; — zburzona

willa: pogorszenie zdrowia.

Wifk(ołak): fałszywi przyjaciele, to jak fałszywi prorocy, strzedz

się ich należy.

Winda idąca w górę: zaszczyty; — w dół: poniżenie.

Winnica (winobranie): N. N. to dla ciebie ,.kwaśne w inogrona14,

nie do osiągnięcia.

Wino białe: zdrowie; — czerwone: upijesz się chęcią zemsty: –

rozlewać wino wodą: choroba: — upić się: zdobędziesz protekcyę.

Winogrona rosnące widzieć: obfitość dóbr ziemskich; — jeść je:

choroba piersiowa; — wyciskać; zmartwienie.

Winszować komuś: nadprogram ow y wydatek.

Wiolonczela: zdrada małżeńska.

Wióry: śmierć w rodzinie.

W iosłować: podróż z przeszkodami. — łatwe osiągnięcie celu.

Wiosna: radość i wesele, — szczęśliwe w ychowanie dziecka.

Wir wody: niebezpieczeństwo, zamęt w interesach: — wir taneczny:

,.stracisz głowę44 z amorów.

Wista grać: pomnij przysłowia: ..srebrnemi mogą być słowa,

milczenie jest szczerozłote44.

Wisielec: nieoczekiwana w ygrana, (patrz: Wieszać).

Wiśnie: straty w gospodarstwie.

Witać kogo: żałosne pożegnanie.

Witraż: poznasz artystę.

168

Witryol: postępow anie T w e zatru w a życie żony (męża).

Wizę otrzym ać: przypadek na odpuście.

Wizerunek czyjś oglądać: zobaczysz niedługo bardzo ci miłą osobę;

— w izerunek w łasny: jesteś samolubem.

W izytę składać: nieprzew idziane zatrudnienia; — przyjm ow ać:

nieprzew idziana strata.

Włoch: strzeż się gestykulujących ludzi.

Włóczka: pow odzenie tw e wisi na nitce, a nitką tą w łasna tw a

nierozw aga.

W łóczęgę spotkać: strzeż się w ody i lasu, albowiem grozi ci

śmierć przez ukąszenie niedom owego zwierzęcia.

Włócznia: p rzy grze w k arty staw iaj zaw sze na pik. bo inaczej

przegrasz.

W łosy gładko uczesane: przyjazna ręka; — zm ierzw ione: zamieszki

w m ałżeństw ie; — w ypadające: stra ta przyjaciela

lub mienia; — nie m ódz rozplatąć w łosów : zaw iły proces

m yślow y lub sądow y; — w łosy czarne: sym patya; —

blond hypokryzya; — rude: zd rad a; — siwe: poświęcenie.

W łoszczyzna (patrz: Jarzy n y ).

W m urowywać tablicę: nie licz nigdy na w dzięczność ludzką,

choć sam m asz w ierne serce.

Wnętrzności wogółe: ciężka choroba, — jedna osoba ubędzie

z domu.

Wnuczęta: radość; — stracić je: śmierć ze zfhartwienia.

Woda czysta: zdrow ie; — m ętna: słabość; — kąpać się: dostaniesz

fluksyi; — chodzić po w odzie: niezwykłe pow odzenie;

— czerpać w odę: długie życie, ale jeśli to była w oda

w zburzona, to życie pełne niepokoju, — jeżeli m ętna, to nie

życie, raczej w egetacya; — rozlać w odę: smutek i łzy; —

wodę gotow ać: nie miałeś nic, nie masz i mieć nie będziesz.

Wódka: stroń od zasady: „na frasunek dobry trunek“ i nie zaw

racaj sobie głow y miłostkami lub urojonymi frazesam i.

Wodne ptactw o: wiadom ości z dalekiej krainy.

Wodociąg: usłużny przyjaciel, lecz że od kaprysów żeńskiego

współczynnika zależny, przeto czasem zawodzi.

Wodotrysk: im w yższy słup w ody, tern więcej radości.

Wodospad: niepokój o nieobecnych.

Wodziankę jeść: będziesz kiedyś bogaty(a).

Wodowstręt (wściekliznę) mieć: śm ierć; — wściekłego psa w idzieć:

gbur w rodzinie; — zabić go: oswobodzisz sie od

brutala.

Wodzirejem być: nie śpiewy i pląsy stanow ią o życiu, pojmij to

nareszcie i upamiętaj się.

Wojenne przygody: uczujesz dotkliwie brak rzeczy, do których

jesteś przyzw yczajony.

Wojsko widzieć: dośw iadczysz przygód rozmaitej natury.

Wójt: od tw ego w łasnego pokierow ania spraw ą zależy w ygrana

lub przegrana; — wójtem być: spraw sobie dobry kostur.

Wołu widzieć w jarzm ie: bierz przykład z ludzi gorliwie pracujących;

— bodzący: niezgoda w dom u; — bez rogów : pow

odzenie bez przeszkód: — zabity: powodzenie w gospodarce.

-’i

Wołać kogo: psie głosy nie idą pod niebiosy, nie obaw iaj się

oszczerstw a.

Woltyżerki: zdradzona żona.

Wór ze zbożem lub t. p.: dobrobyt: pusty: bieda: — dziuraw

y: jesteś nienasycony.

Worek z pieniądzmi: korzystna zm iana losu.

Wosk: zniewieściałość charakteru.

W osczyna z ula: choćbyś 10 świeczek zaśw iecił(a) na intencyę

twej spraw y z N. N. i tak nie pomoże.

Wotum (ślubowanie) czynić: nie pomoże przysięga ni pierścionek,

kto zdradę w sercu kryje, ten zdradzi.

Wóz pusty: dużo hałasu o nic; — w óz z gnojem: dobrobyt; —

naładow any tow arem : pow odzenie w przedsiębiorstw ie: —

przew rócony: stra ta w gospodarstw ie.

Wózek, jechać nim: w izyta z sąsiedztw a; — dziecinny: uciecha.

Wpaść w dół i nie módz się w ydostać: kom prom itacya, popadnięcie

w długi: — w yleźć z dołu: rehabilitacya, ozdrowienie,

koniec troskom.

Wprowadzić się do nowego mieszkania: korzystna zm iana, –

I jeśli atoli zobaczy się tam lustro, to zła w różba.

Wprawiać zęby: darow anem u koniowi nie zaglądaj w zęby, —

będziesz mieć tw a rd y orzech do zgryzienia.

Wrona: zła w różba; — w którą stronę leci kracząc, w tej spodziewaj

się nieszczęścia.

W róbel: przelotne a m o ry ; — dużo w róbli: m y szy w y g r y z ą ci

zboże w stodole^ — ćw ierkanie w ró b la słyszeć: przyjmij

s w a ty , bo ,,lepszy w róbel w garści, niż kan arek w pow

ietrzu „.

W róg: zyskasz przyjaciela.

W rota o tw a rte : jesteś n a trę tn y m gościem.

W różyć: życie tw e upłynie jak bajka o zaklętym (ej) królewiczu(

ewnie).

W różka: w dajesz się w e wątpliw ej jakości interesa, strzeż się

zd em askow ania.

W rzątek: nie złość się tak często, bo złość piękności szkodzi,

i „co nagle, to po d y ab le”.

W rzeciono: na długie jeszcze lata s ta rc z y uprzędziona przez P a r ki

nić tw ego ży w o ta .

W rzody: rozliczne kłopoty, hiobow e wieści.

W rzask (patrz: Krzyk).

W schód słońca widzieć: wielka radość zaw ita w tw e progi.

W ścieklizna (patrz: W o d o w strę t).

W skakiwać do pociągu, karety, w o zu: co nagle, to po dyable, —>

nam yśl się, nim co postanow isz.

W spaniałe rzeczy oglądać: n a p a trzy sz się biedy do syta.

W sparcie dać: „nie wie lewica, co bierze p raw ica!4, i odw rotnie,

to znaczy, że nie wiesz, co się koło ciebie dzieje.

W staw ka: nie wścibiaj nosa, gdzie nie dałeś grosza.

W stą ż k a c z arn a : śmierć przyjaciela: — biała: w esele: — koloro

w a : w eso ła z a b a w a to w a rz y sk a .

W stręt czuć do kogoś lub czegoś: pow eżm iesz nagłą s y m p a ty ę

do nieznanej ci dotąd osoby.

W strząsać się z o b rzy d zen ia: zdobądź się na o d w ag ę pokazania

drzw i niestosownej dla tw ego to w a rz y s tw a , lub groźnej dla

Tw ej opinii osobie.

W strz y k iw ać coś komu: nie flirtuj tak żarliwie, bo w sączasz lubczyk

w miękkie serce sąsiada(dki).

W sty d z ić się: doznasz zaszczytu.

W uj: rozterki w rodzinie matki.

W u lkan: p o w strzy m aj w y b u ch gniew u, bo głosu krwi nie pow

strz y m a sz .

W ybębniać: w eźm iesz udział w głośnej spraw ie.

1 7 !

W ybić szybę: strzeż się złodzieja, w każd y m razie stra ta .

W yboista d roga: życie pełne udręczeń.

W ybory: gdzie jest w ódka i kiełbasa, jedz, pij i popuszczaj pasa.

W ybuch krw i mieć: kłótnia w rodzinie.

W ycałow ać kogo: pogniew asz się z osobą, którą cało w ałeś

w e śnie.

W ychodek (patrz: Ustęp).

W ychodźca: nie oddalaj w iernego sługi.

W ychrzta: z b y t łatw o zmieniasz przekonania.

W ycinać d rzew a, krzaki: dla przyjemności nie pośw ięcaj pożytku.

W ycie psa, wilka słyszeć: bliskie nieszczęście dla rodziny.

W ycieczka: uczeń łazi poza szkołę: — młodzież na niedozw olone

randki; — żo n a ty szuka „tej drugiej11; —- m ężatka g rzęźnie

w „m ałżeńskim trójkącie”.

W ydm a: nagrom adziło ci się tyle kłopotów , że tylko gorliw a p ra ca

usunąć je zdoła.

W ydra: oszczerca w śród „przyjaciół”.

W yganiać bydło na paszę: zapobiegliw ość tw a będzie n a g ro d z o ną,

dostaniesz dobrego m ęża (dobrą żonę) i dzieci będą ci

się ch o w ać szczęśliwie.

W ygrać coś: nieoczekiw ana stra ta .

W ygrzew ać się na słońcu: zachorujesz; — p rzy piecu: opuszczenie.

W yjeżdżać z domu w w esołem usposobieniu: zm iana miejsca pobytu,

a w a n s; — w sm utnem : p rz y k ra zm iana stosunków .

W yka: nie pogardzaj choćby najmniej z pozoru zalecającym się

człowiekiem, a n a w e t przedm iotem .

W ykadzać mieszkanie: na długi czas będziesz w olny od chorób.

W ykolejenie pociągu: niestałość tw ego charakteru n a ra ż a cię na

niemałe stra ty , za ró w n o finansow e, jak m oralne.

W ylądow ać z okrętu: jesteś już bliskim(ą) osiągnięcia celu.

W ylew rzeki (patrz: P o w ó d ź).

W yłogi w ojskow e: nie daj się nigdy złudzić błyskotkam i, bo potem

trzeb a opłacić to łzami.

W yłom w murze, parkanie: dla sp raw y , k tó ra b y ła już jakoby

stracona, znajdzie się szczęśliw y punkt w yjścia.

W ym ię pełne: błogosław ieństw o temu dom ow i; — puste, bieda.

W ym iotow ać: tajem nica tw a wyjdzie na jaw.

172 <

W yorać coś: w łasną pracą dorobisz się w niedługim czasie m ajątku.

Wypadek: młody dostanie w skórę, — dojrzały „kopniaka”, —

pannie wstyd.

Wypalać garnki, cegły: gmach twego szczęścia ma już pewne

podstawy.

W ypychać zwierzęta, ptaki: kieszeń tw a pełna, ałe głowa pusta.

Wypołiczkować kogo: wielka nowina i korzyść dla tej osoby, która

otrzym ała policzek.

Wyposażać kogo: cóż dziad dziadowi dać może?

Wypowiadać służbę, mieszkanie: zerw ana przyjaźń, narzeczeństwo

lub małżeństwo.

W yprowadzać się: zamieniał stryjek za siekierę kijek, tak i ty

wyjdziesz na zamierzonej zmianie.

Wyprawa ślubna: obaw a wielkich kłopotów.

W yratować kogo z ognia, wody, nędzy: za twoje dobro, kolka

cię w7 ziobro, — gdy będziesz w potrzebie, poznasz, kto ci

przyjazny.

Wyrok w ydaw ać: strzeż się „słów na w iatr puszczonych”, gdzie

o cześć ludzką się rozchodzi; — w yrok na siebie słyszeć:

  • oświadczyny.

W yrzuty sumienia mieć: widać, że masz piękny charakter; —

w y rzu ty na ciele: lekceważenie niebezpieczeństwa, oszczerstwo.

Wyścigi: utrata posady, lub gonitwa za posagiem.

Wysiewki: nie bierz tego, co komu z nosa spadło.

Wyspa pełna zieleni: życie w otoczeniu kochającej rodziny; —

kamienista: niedostatek; — bezludna: osamotnienie, (patrz:

Pustka).

W ystawa: nie uwydatniaj sztuką swych wdzięków, i tak się nikt

nie złakomi.

W ystrzał słyszeć: w ażn a a niespodziewana wiadomość.

Wyszynk spirytualiów: jutro stracisz wszystkich „przyjaciół”,

których dziś przy kieliszku zyskałeś.

Wytrych: umiesz otwierać serca, ale nie potrafisz ich zjednaćMIa

siebie.

W yw ozić coś ze swego domu: podły to ptak, co własne gniazdo

kala; — z obcego: pamiętaj, że kradzione nie tuczy.

W yw ód w kościele: niech m atka nie zapom ina, że ma syna,,

i niech pam ięta, że ma dziew częta, — zaś ojciec niech pije

mało, to w yjdą w szyscy cało.

W yżeł: zaproszenie na polowanie.

W yziew y trujące: strzeż się gorszycieli.

W yzw ać na pojedynek: m ała rzecz ci w drodze stała, tyś ją

chciał, a ona cię nie chciała.

Wzdęcie mieć: nie nadym aj się tak pychą, bo to dziś nie popłaca..

Wzdychać: nie w ydaw aj głosów nieartykułow anych, bo cię kto

posądzi o bezczelność.

Wzlot ptaka, aeroplanu: niezwykła spotka cię przygoda, miły

gość.

Wznosić się w przestrzeń: masz zbyt wysokie o sobie w y o b rażenie,

— powściągnij je.

Wzór pisma, rysunków, haftu: naśladuj m rów kę i pszczołę, a będziesz

zasobny i szczęśliwy.

Wzrok w ytężać: widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki

w swojem nie w idzisz; — w zrok utracić: koniec radości

i nadziei życia.

Skomentuj

Sennik U

Sennik Z