umowa zlecenia
w

Jak skonstruować umowę zlecenia?

Odpowiednio skonstruowana umowa zlecenia zabezpiecza pracodawcę i pracownika (czyli w tym przypadku zleceniodawcę i zleceniobiorcę) przed przykrymi skutkami niewywiązania się z ustalonych warunków. Ważne jest to, aby umowa miała formę pisemną oraz była stworzona w co najmniej dwóch egzemplarzach – jednym dla zleceniodawcy i jednym dla zleceniobiorcy.

Umowa zlecenia ma charakter cywilnoprawny, a jej istotą jest staranność w realizowaniu powierzonego zadania (a nie osiągnięcie określonego celu jak przy umowie o dzieło), dlatego przy jej zawieraniu trzeba przede wszystkim określić, czego konkretnie oczekujemy od pracownika. Taka forma zatrudnienia jest bardzo atrakcyjna dla pracodawców choćby dlatego, że nie muszą oni odprowadzać niektórych składek do ZUS-u.

Nieobowiązkowa jest  składka chorobowa, a w przypadku zatrudniania studentów w wieku do 26 lat – nie trzeba opłacać składek społecznych. Składek społecznych zleceniodawca nie odprowadza także wówczas, gdy zleceniobiorca jednocześnie ma podpisaną inną umowę (o pracę lub zlecenia), od której składki społeczne są odprowadzane przez innego pracodawcę (warunkiem jest, aby przychód z tej umowy był nie mniejszy niż minimalna pensja krajowa).

W przypadku umowy zlecenia nie ma także narzuconej minimalnej kwoty wynagrodzenia jakie trzeba wypłacić zleceniobiorcy, a warunki rozwiązania umowy mogą być dowolnie uregulowane znajdującymi się w niej zapisami. Ze strony pracownika na plus można zapisać to, że zazwyczaj może przekazać zlecenie osobie trzeciej, nie jest pod ciągłym nadzorem pracodawcy i nie mogą mu zostać narzucone inne zadania poza tymi określonymi w umowie.

Jak sporządzić umowę zlecenia?

  1. Zatytułuj umowę – na środku strony powinien widnieć napis „Umowa zlecenia”.
  2. Określ datę, w której doszło do porozumienia oraz podmioty zawierające umowę. Dokument powinno rozpoczynać sformułowanie „Zawarta w dniu… (data) w… (miejscowość)… pomiędzy… z siedzibą w… reprezentowanym przez Pana/Panią… zwanym dalej „Zleceniodawcą”. W tym miejscu należy wpisać dokładne dane zleceniodawcy, czyli kolejno imię i nazwisko (w przypadku osoby prywatnej) lub nazwę firmy i jej adres, numer NIP, REGON, a w przypadku spółek dane o KRS. Dalej treść umowy powinna brzmieć: „…a Panem/Panią …(imię i nazwisko) zamieszkałym w …(miejscowość) legitymującym się dokumentem tożsamości…. (numer i seria dowodu osobistego) wydanym przez (nazwa instytucji) zwanym dalej Zleceniobiorcą.
  3. Wyznacz czynność/czynności, które będzie musiał wykonać pracownik, czyli zleceniobiorca, np. malowanie elewacji budynku przy ulicy Wzgórze 1 w Warszawie, w tym czyszczenie brudnej elewacji, malowanie elewacji, zabezpieczenie podmurówek elewacji.
  4. Określ termin wykonania zlecenia (od… do…).
  5. Ustal wysokość wynagrodzenia – do kwoty zapisanej cyframi i słownie dodaj zdanie „Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. Umowy, będzie płatne w ciągu… (liczba dni) od daty wykonania zlecenia”. Warto dodać sposób przekazania pieniędzy, np. konto bankowe, gotówka, itp. Zlecenie może być też wykonane bezpłatnie, co powinno również zostać zawarte w treści dokumentu.
  6. Odnieś się do tego, czy zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej.
  7. Pamiętaj o zapisie dotyczącym okresu i warunków wypowiedzenia umowy.
  8. W umowie powinna znaleźć się także formuła typu „W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego”.
  9. Na koniec dodaj zdanie „Umowę sporządzono w… (liczba egzemplarzy) jednobrzmiących egzemplarzach, po … (liczba) dla każdej ze stron.

Całość powinny zamknąć czytelne podpisy zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy.

Skomentuj

plastik

Rodzaje plastikowych opakowań

Potrzebujesz szybkiej pożyczki bez zaświadczeń? Sprawdź, jak wybrać bezpieczną chwilówkę