w , , ,

Obcokrajowiec w Polsce – jak go zatrudnić?

Przybywa pracodawców skarżących się na brak pracowników. Z tego powodu coraz więcej firm zatrudnia osoby przyjeżdżające z zagranicy w celu zarobkowym. Jakich formalności należy dokonać, by móc legalnie zatrudnić obcokrajowca?

 

Zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia

Daleko idące ułatwienia w zatrudnieniu obcokrajowców dotyczą obywateli Unii Europejskiej oraz krajów tworzących Europejski Obszar Gospodarczy. Należą do nich: Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Również obywatelom Szwajcarii przysługują ułatwienia. Mogą oni korzystać ze swobodnego przepływu osób. Mają prawo pracować w Polsce do trzech miesięcy bez konieczności rejestracji pobytu. Chcąc pracować dłużej, należy zarejestrować pobyt, zameldować się i uzyskać nr Pesel. Bez zezwolenia pracować mogą także osoby posiadające status uchodźcy nadany w RP, korzystają z ochrony uzupełniającej, posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, towarzyszą na terytorium RP cudzoziemcowi będącemu obywatelem UE jako członek rodziny lub też posiadające ważną Kartę Polaka. Brak obowiązku posiadania zezwolenia na pracę nie zwalnia pracodawcy z zachowania wszystkich formalności – tak jak w przypadku zatrudnienia Polaka.

Obcokrajowcy wymagający zezwolenia na pracę

Warunkiem podjęcia zatrudnienia dla obywateli państw spoza UE jest posiadanie zezwolenia na pracę. W wielu przypadkach wymagana jest także wiza wjazdowa. Zezwolenia wydaje wojewoda na wniosek pracodawcy. Przed złożeniem wniosku konieczne jest uzyskanie zaświadczenia biura pracy o braku pracowników spełniających warunki do pełnienia danego stanowiska pracy. Wojewoda wyraża zgodę na pracę na wnioskowanym stanowisku dla obcokrajowca wymienionego imiennie. Oznacza to, że dany pracownik nie będzie mógł samowolnie zmieniać miejsca zatrudnienia, a pracodawca nie będzie miał możliwości wymiany pracownika na innego obcokrajowca. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na blogu: https://grupaeurocash.pl/blog.

Procedura oświadczeniowa i prace sezonowe

Art. 87 ust. 3 umożliwia obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy pracę bez zezwolenia, pod warunkiem rejestracji w ewidencji oświadczeń prowadzonej w urzędzie pracy. W tym celu pracodawca zgłasza się do urzędu i oświadcza, że powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi na określonych warunkach. Łączna długość okresu wykonywania pracy na podstawie tego oświadczenia nie może przekroczyć sześciu miesięcy w ciągu roku. Nie zwalnia to obcokrajowców z konieczności posiadania wizy. Z tego wymogu zwolnieni są obywatele Ukrainy, jeżeli czas ich pobytu nie przekroczy 90 dni. Procedura oświadczeniowa nie dotyczy prac sezonowych. Aby zatrudnić obcokrajowca na sezon w budownictwie, turystyce czy ogrodnictwie, konieczne jest zezwolenie. Wydaje je starosta dla konkretnego pracownika na wniosek pracodawcy. Więcej mówi o tym artykuł: „Jak zatrudnić obcokrajowca? 5 ważnych porad dla pracodawców”.

Cudzoziemiec z tytułu umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca jest płatnikiem podatku dochodowego i zobowiązany jest do pobierania i odprowadzania składek do właściwego urzędu skarbowego.

Originally posted 2019-06-28 18:47:49.

Skomentuj

Jak zostać programistką

Jak zostać programistką? Dziewczyny szturmują branżę IT

work smarter not harder

Work smarter not harder, czyli jak pracować mądrzej a nie ciężej