Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Córki i matki. 9 składników serdeczności Olga Kersten-Matwin

Córki i matki. 9 składników serdeczności

Olga Kersten-Matwin

Ol­ga Ker­sten-Ma­twin jest ab­sol­went­ką Wy­dzia­łu Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Od 30 z gó­rą lat pra­cu­je ja­ko psy­cho­loż­ka i te­ra­peut­ka w Ka­na­dzie, spe­cja­li­zu­jąc się w psy­cho­te­ra­pii in­dy­wi­du­al­nej i te­ra­pii par. Pro­wa­dzi rów­nież szko­le­nia dla osób nio­są­cych po­moc ofia­rom trau­my – Hel­ping the hel­pers”. Utrzy­mu­je ży­we kon­tak­ty za­wo­do­we w Pol­sce, współ­pra­cu­jąc m.in. z UNHCR i PAH. Ol­ga jest mat­ką do­ro­słej cór­ki, a gru­pa mło­dych ko­biet na­zwa­ła ją ostat­nio mat­ką wie­lu có­rek”.
KSIĄŻKI

Czytaj:   Metody i techniki szybkiego czytania. Jak sprawnie czytać różne rodzaje tekstów i kilkukrotnie zwiększyć prędkość czytania Paweł Sygnowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *